Архитектура на предприятие

© Христо Тужаров, Стефан Калчев, Васил Милев, 2010 

МОДЕЛИ НА GARTNER

 

Home / Съдържание / Инфопедия / Асеневци / Консултации

 

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В БИЗНЕСА

 

ВРЪЗКА НА ПОТРЕБНОСТИТЕ НА БИЗНЕСА И ИТ

 

ЗНАЧЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА ЗА БИЗНЕСА

 

ЕВОЛЮЦИЯ НА РОЛЯТА НА ИТ ЗА БИЗНЕСА

 

МОДЕЛИ НА GARTNER

 

БАЗОВИ ЗАКОНИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ИТ

 

КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА ИТ

 

Gartner разработва специални модели за анализ използваемостта на перспективни технологии и стратегически избор на доставчици на тези технологии.

 

Крива на технологичния пробив (Gartner Hype Cycle)

 

Идея – всяка технология в своето развите преминава определени етапи – от появата до широко приложение.

 

Крива на технологичния пробив (Gartner Hype Cycle)

 

       Изходна точка – определено събитие (изобретение, публикация или демонстрация на прототип) което дава тласък на развитие и широко обсъждане  на новата идея. Компанията-разработчик пуска прототип на продукта започва цикъл на обсъждане в пресата други компании стартират свои разработки в това направление.

 

       Връх на очакванията – всички говорят за технологията нараства броя на публикациите провеждат се конференции.

На този етап липсва пълно разбиране на възможностите на технологията и като следствие на реални резултати.

 

       Разочарование - постепенно отсъствието на ефект води до спад на очакванията и до разочарование. Пресата и аналитиците се прехвърлят на обсъждане на други теми много проекти се изоставят създадени за целта компании прекратяват своето съществуване.

 

       Пропадане на идеята – вариант, който води до пълно угасване на интереса  - обществото и бизнеса не са готови за прилагане на технологията или цената е твърде висока.

 

       Просветление – вариант, свързан с продължаване на работите на най-«упоритите» участници, което води до постепенно постигане на резултати, като се появяват примери за успешна практическа реализация.

 

       Продуктивност – на този етап решения за внедряване на технологията се вземат при наличие на пълна информация за характеристикиге на технологията и нейната приложимост. Почти винаги постигнатата продуктивност е значително по-малка от очакваната.

 

Съществуващата нелинейност в кривата на развитие в значителна степен влияе на стойността и рисковете при приемане на решения за внедряване на една или друга технология.

 

Отношение към внедряване на нови технологии (Gartner)

Организации тип A – явяват се пионери на на технологиите, готови да рискуват и използват новите идеи или продукти на ранните стадии на кривата. В този случай  рискът е голям, но и печалбата в случай на успех е също голяма. Същественото в случая е, че организацията може да получи съществено конкурентно преимущество.

 

Организация тип В – готови са да рискуват при наличие на икономически обоснована ефективност и някакъ опит в използването. Като правило се включват на етап «просветление» и прехода къв «продуктивност».

 

Организации тип С – приемат новостите само когато са принудени да направят това. Рисковете и разходите в този случай са минимални, но пък вероятността за изоставане от конкурентите – максимална.

 

Тип

А

В

С

Отношение на ИТ бюджета към доходите

12%

4%

1%

Дял на разходите за ИТ в общите разходи

25%

10%

2%

Допълнителни разходи за ИТ над планирания бюджет

65%

45%

50%

 

Квадрати на Gartner

Този модел не е предназначен за сравнение на технологии или продукти, а за сравнение на компании, доставчици на продукти в определена категория.

 

Може да се използва при планиране и развитие на ИТ в организациите.

 

Моделът „магически квадрати” на Gartner, който се създава за всеки клас оборудване или програмно осигуряване е показан на фигурата по-долу. Положението на доставчика се изобразява в координати – „пълнота на визията” и „възможности за реализация на практика”

 

Пълнота на визията – оценя се по условна скала с отчитане на такива факти като:

 • Наличие на стратегически план за развитие на продукта

 • Съответствие на технологията на общите тенденции за развитие;

 • Адекватност на анализа;

 • Съответствие на търсенето на пазара.

Определяне на възможностите за реализация на практика – провежда се с отчетане на:

 • Финансовия потенциал на компанията-производител като цяло;

 • Наличие на стратегии и система за маркетинг и продажби;

 • Възможност за поддръжка и участие в алианси.

Квадрати на Gartner

 

       Дребни играчи – компании, продуктите на които са предназначени за определена достатъчно тясна област, или компании, които не могат да изпреварят конкурентите по иновации или по възможности за реализация.

      

       Мечтатели – компании с хоротлични разбирания за направлението на развитие, но ограничени възможности за реализация на технологията в дадения момент.

 

       Претенденти – компании с голям потенциал за реализация, но недостаточно ясно виждане на переспективите за развитие на технологията и продуктите;

 

       Лидери – компании, определящи развитието на пазара в дадената област както от гледна точка на переспективите, така и на възможностите за реализация.  

 

Положението на компаниите се определя не по характеристеките на отделни продукти, а по нейния потенциал с отчитане:

 • Реализирания бизнес модел в конкретната област;

 • Организация на поддъръжката;

 • Функционалност на продукта или услугата;

 • Използваната технология.

При сравняване на квадратите за една и съща област, построени в различно време (обикновено Gartner публикува версии на половин година), могат да бъдат забелязани тенденциите за промяна на положението на различни доставчици.