Архитектура на предприятие

© Христо Тужаров, Стефан Калчев, Васил Милев, 2010

 

ЕВОЛЮЦИЯ НА РОЛЯТА НА ИТ ЗА БИЗНЕСА

 

Home / Съдържание / Инфопедия / Асеневци / Консултации

 

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В БИЗНЕСА

 

ВРЪЗКА НА ПОТРЕБНОСТИТЕ НА БИЗНЕСА И ИТ

 

ЗНАЧЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА ЗА БИЗНЕСА

 

ЕВОЛЮЦИЯ НА РОЛЯТА НА ИТ ЗА БИЗНЕСА

 

МОДЕЛИ НА GARTNER

 

БАЗОВИ ЗАКОНИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ИТ

 

КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА ИТ

 

Роля на ИТ за бизнеса

Ролята на ИТ претърпява съществени промени в годините. Това се обуслява от:

  • Промените в бизнес средата и от там изискванията на бизнеса;

  • Новите възможности на ИТ в частност – достъпност, разпространеност, увеличаване на изчислителната мощност и производителност, интерактивност и т.н.

Фактически, за кратък период фокусът на използване на ИТ се смени – от автоматизация на отделни рутинни операции към преобразуване основната дейност на организациите.

 

Роля на ИТ за бизнеса

 

Организационни промени и ИТ

Информационните технологии се явяват мощен инструмент за реализиране на организационни промени, които водят организациите до нови структури, област на дейност, комуникации, ресурси и в крайна сметка до реализиране на нови стратегически цели.

 

Внедряването на ИТ води до различна степен на организационни промени. Това зависи от :

  • Стратегията на компанията;

  • Предметната област на нейната дейност;

  • Нивото на развитие на мрежа от бизнес процеси;

  • Степента на интегрираност на информационните ресурси;

  • Решимостта и настойчивостта на висшето ръководство да доведе започнатите промени до логичен край.

       Очаквани възможности за организационни промени

 

Възможности

Роля на ИТ

Делови

Преобразува неструктурираните процеси в частично структурирани и структурирани, с възможност за частична или пълна автоматизация.

Автоматизация

Заменя или намалява ролята на изпълнителите при реализация на стандартни (рутинни) функции и операции.

Анализ

Осигурява анализ на данните с цел извличане на необходимата информация, чрез използване на мощни аналитични средства.

Информационни

Доставя цялата необходима информация  за ефективна работа на управленските и производствени процеси.

Паралелност и достъп

Позволява подреждане на процесите в необходимата последователност с възможност за паралелно изпълнение на еднотипни операции и едновременен достъп на много устройства и изпълнители.  

Управление на данни и знания

Организира събиране, обработка и систематизация на данни, формиране и разпространение на знания, експертни и аудиторски действия за подобряване на процесите.

Проследяване и контрол

Осигурява детайлно проследяване за изпълнение на процесите и контрол на управленските въздействия.

Интеграция

Обединява части от дейности във взаимосвързани процеси, които преди са били реализирани чрез посредници и промежутъчни управленски звена.

Обхватност

Бързо предава данни за изпълнение на процеси, независимо от тяхното местоположение.