Архитектура на предприятие

Христо Тужаров, Стефан Калчев, Васил Милев, 2010

 

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В БИЗНЕСА

 

Home / Съдържание / Инфопедия / Асеневци / Консултации

 

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В БИЗНЕСА

 

ВРЪЗКА НА ПОТРЕБНОСТИТЕ НА БИЗНЕСА И ИТ

 

ЗНАЧЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА ЗА БИЗНЕСА

 

ЕВОЛЮЦИЯ НА РОЛЯТА НА ИТ ЗА БИЗНЕСА

 

МОДЕЛИ НА GARTNER

 

БАЗОВИ ЗАКОНИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ИТ

 

КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА ИТ

 

Информационни технологии в бизнеса

До неотдавна информацията не се считаше като най важен актив за организаците. Процесът на управление на дейността им в голяма степен зависеше от персоналното въздействие на въководителите на организацията. Деловите решения се вземаха на база опита и интуицията им и рядко на основа специално подготвена информация, съдържаща варианти за решения и оценка на вероятностите за реализирането им.

 

Само мощните компании можеха да си позволят аналитични центрове подготвящи материали за приемане на решения.

 

Днес развитието на информационните технологии кардинално измени обкръжаващата бизнес среда.

 

 

Информационни технологии в бизнеса

 

Информационните технологии днес, не само обезпечават потребностите на обществото от продукти и услуги, но и се явяват основен фактор за по-ефективно използване на енергията, природните и материални ресурси.

 

Промени в средата

Последици за икономиката

Последици за организациите

Управление и контрол в глобален мащаб

Икономика, основана на знания и информация

 

Неформални цели и задължения

Конкуренция и взаимодействие на световните пазари

Стратегическа ценност - информация

Децентрализация и гъвкавост

Глобални системи за доставка на информация

Знанията като основа за производителност и качество

Локална независимост

Разпределена групова работа

Нови изделия и услуги

Разширение на пълномощията

Международни споразумения и стандарти

Конкуренция, основана на скорост на приемане на решения

 

Намаляване стойността на сделките за сметка на информационен маркетинг.

 

 

Промените настъпващи в бизнес  средата правят световния пазар отворен, при което нито една организация не може да се чувства в безопастност. 


За да се превърнат в
ефективен участник на този пазар, компаниите се нуждаят от мощна информационна поддръжка.

 

Характеристики на съвременния бизнес влияещи върху използването на IT

  • Глобализация на бизнеса, свързана с необходимост от обединяване на процеси, данни и персонал, намиращи се в различни географски точки.

  • Динамика на сливания и поглъщания, изискваща интегриране на различни информационни системи.

  • Поява на адаптивен стил на бизнеса, изискващ гъвкаво реагиране на потребностите на пазара.

  • Съкращаване на продължителността на бизнес процесите и виртуализация на бизнеса.

 

Значение на ИТ за бизнеса

 

Значение на ИТ за бизнеса

 

Благодарение на ИТ организациите постигат:

        Получаване на нови конкуретни преимущества;

         Нови схеми за работа с клиентите;

         Мащабиране на бизнеса;

        Увеличаване скоростта на приемане оптимални управленски решения;

        По-ефективно използване на:

         Оборотни средства;

         Човешки ресурси;

         Производствени мощности;

        Доверие на акционерите и партньорите;

         Прозрачност за собствениците;

         Инвестиционна привлекателност;

         Финансова прозрачност.