Архитектура на предприятие

© Христо Тужаров, Стефан Калчев, Васил Милев, 2010

 

БИЗНЕС АРХИТЕКТУРА

 

Home / Съдържание / Инфопедия / Асеневци / Консултации

КОМПОНЕНТЕН МОДЕЛ

БИЗНЕС АРХИТЕКТУРА

СИСТЕМНА АРХИТЕКТУРА

 

Архитектура на бизнеса

Дисциплината „Архитектура на бизнеса” се появява през 90-те години на ХХ век, когато се утвърждава процесния подход и много организации се опитват да оптимизират  бизнес процесите си.

 

Тя описва, как работи бизнеса от гледна точка на целите, стратегията, бизнес средата и е насочена към подобряване на производителността му.

 

Макар и да няма единно мнение за това какви компоненти трябва да бъдат включени в инфраструктурата на архитектурата на бизнеса, може да се твърди, че значими аспекти за тази предметна област се явяват компонентите Процес, Организация и Заинтересовани лица. Всеки от тези компоненти е много важен и включва няколко предметни области, както е показано на фигура  по-долу.

 

Семантичните връзки определят отношенията на компонентите на бизнес архитектурата както помежду им (например:

  • връзки на заинтересованите лица и бизнес процесите за изясняване на изискванията  и оценка производителността на бизнеса,

  • връзки на организацията с бизнес процесите за определяне на правилата и стандартите),

така и с компонентите на другите архитектурни области (например:

  • връзки между бизнес процесите и поддържащите ги приложения, компютрите и мрежите, на които тези приложения работят

  • връзки между организацията и поддържащите я информационни системи и т.н.).

 

Архитектура на бизнеса

 

 

Компонент Бизнес процеси

Явява се основен за дейността на бизнеса, тъй като той определя, описва и класифицира бизнес процесите и опорните структури, които са част от бизнес модела на организацията. Този компонент включва също група свързани обекти, такива като знания, работни потоци, събития.

 

За класифициране и описание на бизнес процесите е удачно да се използва модела eTOM (The enhanced Telecom Operations Map), който се явява еталонен модел за разпределение на бизнес процесите по категории, като с негова помощ може да бъде построена карта на бизнес процесите за използване на необходимото ниво на детайлизация.

 

eTOM архитектурата на бизнес-процесите, разработвана от TM Forum, представлява референтна схема (референтна – оптимизирана схема на действия, приложима в различни ситуации) за класификация и описание на бизнес процесите на телеком оператори с различни нива на декомпозиция.Тази стратегия налага да се обърне особено внимание на структурата на процесите, техните компоненти и съгласуваност, както и на свързаните с това аспекти – бизнес роли и задължения.

 

Определяйки тези аспекти, моделът eTOM осигурява база за формиране на изисквания към системните решения, техническата архитектура и пътищата за реализацията и, но не определя конкретните начини за реализиране на тези изисквания.

 

В основата еТОМ модела стои йерархична декомпозиция на стандартен набор от процеси, описани на 4-ри нива на детайлизация.

 

На най-горното (нулево) ниво се намират три основни области бизнес процеси:

 

Компонент Организация

Отнася се към структурата и конструирането на моделите за работа, както и към стила за управление и организационната култура на организацията.

 

Обектите, които взаимодействат с този компонент, включват структурата на организацията, реализацията на проекти, продуктите и услугите, които произвежда бизнеса, бизнес единиците и тяхното разположение.

 

Компонент Заинтересовани страни

Отнася се до хората, които разработват и експлоатират архитектурата на предприятието. Обектите, взаимодействащи с този компонент, включват собствениците, служителите, клиентите и доставчиците.

 

Взаимодейства с почти всички останали компоненти на архитектурата, като задава съответните изисквания към бизнеса и съпътстващите го информационни технологии, както и параметрите, които трябва да бъдат постигнати.

 

Бизнес изисквания

Компонент, който формира количествени и качествени изисквания, гарантиращи успешното развитие на бизнеса. Към този компонент се отнасят обекти, като ключови фактори за успех, ключови показатели за ефективност, вътрешни и външни стандарти и правила.

 

Ключовите показатели/метрики се определят с помощта на EA Scorecard .

 

Оценъчните показатели не се явяват ново понятие в бизнеса. Организациите постоянно оценяват качествените и количествени показатели за изпълнение на различни дейности.

 

Новост с прилагането на КРІ (Key Performance Indicators - Ключови показатели за ефективност) се явяват методите, използвани за подобряване контрола на резултатите от бизнеса. За оценка на ключовите фактори за успех е целесъобразно да се установят целеви значения на показатели, които количествено да ги оценяват и за които могат да бъдат зададени формули или други начини за пресмятане.

 

 

 

Ефективност на бизнеса

Компонент, свързан с управлението, обединяващ обектите, които определят и измерват ефективността на организацията. В него влизат обекти като производителност, пазарен дял, ниво на зрялост, бизнес рискове, възвръщаемост на инвестициите и други свързани обекти.

 

От съществено значение за производителността на бизнеса се явява оценката на неговата зрялост и използването на тази оценка в качеството на обратна връзка при уточняване на бизнес изискванията, т;е. архитектурата на предприятието и особено системната архитектура са в пряка зависимост от нивото на зрялост на организацията.