Архитектура на предприятие

© Христо Тужаров, Стефан Калчев, Васил Милев, 2010

 

МНОГОМЕРНОСТ НА АРХИТЕКТУРНОТО ОПИСАНИЕ

 

Home / Съдържание / Инфопедия / Асеневци / Консултации

АРХИТЕКТУРА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

 

АРХИТЕКТУРНО ОПИСАНИЕ

 

МНОГОМЕРНОСТ НА АРХИТЕКТУРНОТО ОПИСАНИЕ

 

ПЛАНИРАНЕ АРХИТЕКТУРАТА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

Многомерност на архитектурното описание

На фигурата са представени  различните  аспекти (перспективи), от гледната точка на които е важно да се опише една архитектура на предприятие, като при това бъдат анализирани съответните взаимовръзки (например, абстракция и роли, предметни области и нива на зрялост).  

 

 

Многомерност на архитектурното описания

 

 

Предметни области и нива на зрялост в архитектурното описание

В литературата подробно са разгледани и описани основните предметни области, които обхваща архитектурното описание. В повечето публикации тези предметни области се разглеждат основно в две състояние (настоящо и бъдещо). При този подход възникват проблеми, касаещи уточняване на бъдещето състояние. В случая е значително по- добре състоянието на предметните области да се разглежда през призмата на утвърдена методика за определяне нивото на зрялост на една организация, каквато се явява СММ.

 

Предметни области и нива на зрялост в архитектурното описание

 

Фази

Ключови думи

Начален

Спонтанни информационни връзки. Хаотичност и непоследователност

Повторяем

Базови процеси. Повторяеми операции

Стабилизиран

Стандартизация на процесите. Интеграция, наличие на процедури

Управляем

Контрол на качеството. Реализиране на обратна връзка на база количествени показатели

Оптимизиран

Постоянно развитие. Самоадаптация на системата

 

Нива на абстракция и роли в архитектурното описание

Количеството и позиционирането на нивата на абстракция при анализа на предметните области също не се явява твърдо зададено, и в този план съществуват различни препоръки.

 

Характерно е че в много от публикациите нивата на абстракция се обвързват със съответните изпълнители (роли)

 

 Нива на абстракция и роли в архитектурното описание

 

Много често могат да се срещнат следните нива на абстракция.

  • Ниво на контекст – ориентирано към бизнес ръководството;

  • Концептуално ниво – ориентирано към архитекта или към собственика на бизнес процеса;

  • Логическо ниво – ориентирано към архитекта и проектанта на системата;

  • Физическо ниво – ориентирано към проектанта и разработчика на системи;

Рамковият модел за разработка на архитектура на предприятие по IEEE 1471 дава представа за изясняване ролите на отделните участници в процеса на съставяне на архитектурно описание.

 

Рамков модел за разработка на архитектура на предприятие по IEEE 1471