Архитектура на предприятие

© Христо Тужаров, Стефан Калчев, Васил Милев, 2010

 

АРХИТЕКТУРНО ОПИСАНИЕ

 

Home / Съдържание / Инфопедия / Асеневци / Консултации

 

АРХИТЕКТУРА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

 

АРХИТЕКТУРНО ОПИСАНИЕ

 

МНОГОМЕРНОСТ НА АРХИТЕКТУРНОТО ОПИСАНИЕ

 

ПЛАНИРАНЕ АРХИТЕКТУРАТА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

Архитектурно описание

Архитектурата на предприятието днес се счита, като основно средство за постигане синхронизация на бизнеса и ИТ

 

В основата на нейното разработване и изграждане стои архитектурното описание. От това доколко то е правилно създадено зависят крайните резултати от съответните инициативи и проекти.

 

Същност на архитектурното описание

Най-общо под понятието архитектурното описание се разбира единно, комплексно описание на текущото и целево състояние на бизнеса и информационните технологии, както и на техните взаимовръзки.

 

Архитектурното описание се явява най важния архитектурен процес, който на база архитектурните артефакти описва бизнес и системната архитектура на предприятието, както и взаимовръзките на съставящите ги компоненти.

 

На фигурата по-долу е  представена функционална схема на архитектурните процеси, от която се вижда мястото и ролята на архитектурата на предприятието.

 

 Архитектурно описание

 

 

Архитектурното описание се явява базис за разработката на архитектурата на предприятието, нейния анализ и поддръжка в актуално състояние. То включва разнообразни обекти, описанието на които е подчинено на единен архитектурен модел.

 

Архитектурното описание е в пряка зависимост от нивото на зрялост на организацията. Всяко ниво на зрялост изисква собствено архитектурно описание, което наследява описанието на предходното ниво и го доразвива.

 

Същност на архитектурното описание

 

 

Описанието на архитектурата служи като детайлно ръководство, което определя основните, стандартни или типови елементи на  процесите, техните взаимовръзки, както и процесите за управление на информационните системи.

 

Изисквания към архитектурното описание:

 • Достатъчно високо ниво на детайлизация за практическо използване на ИТ от специалистите при разработка на нови системи;

 • Просто и ясно описание, разбираемо за различните участници в процеса;

 • Динамика и постоянни подобрения на описанието (т.е. постигане на съответствие на архитектурата с нивото на зрялост на организацията);

 • Възможност за адаптация при възникване на нови изисквания;

 • Формализация на описанието с възможност за автоматична обработка;

Характеристики на архитектурното описание

 • Целесъобразност – обосновано и свързано с потребностите на бизнеса описание на архитектурата на предприятието;

 • Комплектност – способност за описание на широк спектър компоненти на бизнеса и ИТ и техните взаимовръзки.

 • Взаимодействие с бизнес средата – осигуряване на механизмите за взаимодействие  с външната среда, както и подходи и средства за реагиране на промените, извършващи се в нея.

 • Цялостност – архитектурното описание се явява цялостна система, способна да решава задачи, които не са свойствени на нито един от компонентите и.

 •  Прозрачност – представяне на архитектурните компоненти и тяхното взаимодействие обобщено и в явен вид.

 • Интероперабилност (interoperability) – осигуряване на взаимодействие на две или повече системи или компоненти за обмен на информация и използване на тази информация;

 • Автоматизирана обработка – определена степен на формализация, която позволява да се използват  програмни инструменти за въвеждане, съхранение, обработка, анализ, и визуализация на описанието. Създаване на автоматизирани процеси за архитектурно управление.

 • Многомерност – архитектурните компоненти трябва да имат възможност за представяне в многомерна система от координати:

         * Зрялост – отчитане нивото на зрялост на архитектурните компоненти при създаване на архитектурното описание, проектирането и разработката на архитектурата;

* Предметни архитектурни области (бизнес архитектура, архитектура на данните, архитектура на приложенията, технологична архитектура);

* Детайлизация (ниво предприятие, ниво проект, ниво приложения, ниво модули на приложенията и т.н.);

* Абстракция (ниво на контекст, концептуално ниво, логическо ниво, технологично ниво, ниво на детайлно описание);

* Гледна точка – представяне от различна гледна точка на архитектурните компоненти и техните взаимовръзки (собственик, архитект, проектант, разработчик, сервизи).

 

 Постигането на тези характеристики е възможно при използване на единен архитектурен модел.