Архитектура на предприятие

© Христо Тужаров, Стефан Калчев, Васил Милев, 2010

 

АРХИТЕКТУРА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

 

Home / Съдържание / Инфопедия / Асеневци / Консултации

АРХИТЕКТУРА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

 

АРХИТЕКТУРНО ОПИСАНИЕ

 

МНОГОМЕРНОСТ НА АРХИТЕКТУРНОТО ОПИСАНИЕ

 

ПЛАНИРАНЕ АРХИТЕКТУРАТА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

 

Определение на архитектура на предприятието

В най-общ вид под архитектура на предприятие (Enterprise Architecture, ЕА) се разбира многообхватно и изчерпателно описание на всички ключови компоненти на предприятието и връзките между тях.

 

Архитектура на предприятие се явява цялостна дисциплина която обединява бизнеса и технологиите за реализиране стратегията на едно предприятие.

 

Архитектура на предприятието е процес на моделиране и документиране на всички аспекти на организацията, за да се гарантира, че услуги, процеси, приложения, информация, данни, технологии, места, хора, събития и срокове са съобразени с целите и задачи.
 

Води началото си от 80-те година на ХХ век. Институтът по разработка архитектура на предприятие (Institute for Enterprise Architecture Development, IFEAD) обобщава основните ръководещи принципи на дисциплината архитектура на предприятие по следния начин: "Няма стратегически прогнози – няма архитектура на предприятие" Това означава, че  архитектурата на предприятието днес, се явява система на бизнеса утре.

 

Предназначение на архитектура на предприятието

Архитектурата на предприятието се явява инструмент за :

 • Превод на стратегическо мислене в архитектурна пътна карта за бъдещо развитие и интеграция;

 • Описание на основните връзки и зависимости между бизнес услуги, бизнес процеси, приложения и технологии;

 • Вземане на решения при определяне на стратегическите възможности за развитие;

 • Осигуряване на необходимата подкрепа, под формата на най-добри промишлени практики, подходи, модели, насоки и референтни модели;

 • Осигуряване на синхронизиране и координиране на дейностите по управление на промени чрез  реализиране на множество проекти и инициативи.

Потребители на архитектура на предприятието

Съвременните подходи към формиране на понятието се явяват опит за предоставяне на език, който да бъде разбираем както за бизнес-ръководството, така и за специалистите в областта на ИТ.

 

Потребители на архитектура на предприятито се явяват:

 • Професионалисти в областта на създаване на информационни системи;

 • Системни архитекти, които отговарят за създаване архитектурата на отделните информационни системи;

 • Бизнес-аналитици, които водят процеса на проектиране на организационните структури и бизнес-процесите.

 • Ръководители, заинтересовани в системния, структуриран анализ на проблемите и възможностите, които се откриват пред бизнеса.

Базови характеристики на архитектура на предприятието

 • Основната идея се свежда до създаване на «рамка-скелет» за фиксиране на модела на архитектурата на предприетие;

 • Обикновено архитектурата на предприятието се представя във вид на структура от много нива със собствена специфика;

 • Корените на понятието «архитектура на  предприятието» лежат в дисциплините «системно мислене» и «бизнес кибернетика»

 • Принцип на емерджентност – цялото съставлява по-вече от колкото проста сума на съставляващит, а самата система притежава свойства, които отсъстват в съставляващите я елементи;

 • Системнен обхват на разглеждане на икономически субекти на две нива – отделна организация и отделна държава.

 • Архитектурата на предприятия  се явява преди всичко управление на знания в рамките една организация,  т.е. непрекъсната актуализация чрез отговор на въпросите – с каква цел, какво, как, къде, кой, кога, защо.