Архитектура на предприятие

© Христо Тужаров, Стефан Калчев, Васил Милев, 2010

 

АРХИТЕКТУРНИ МОДЕЛИ

 

Home / Съдържание / Инфопедия / Асеневци / Консултации

 

ЕЛЕМЕНТИ НА АРХИТЕКТУРНИЯ ПОДХОД

 

АРХИТЕКТУРНИ ПРИНЦИПИ

 

АРХИТЕКТУРНИ СТАНДАРТИ

 

АРХИТЕКТУРНИ МОДЕЛИ

 

Архитектурни модели

Архитектурният подход предполага използването на набор от модели, които описват структурата и футкциите на една организация.

 

Важна област при използване на тези модели се явява систематизация на процеса на планиране използването на съответни информационни технологии и осигуряване на най-добри условия за бизнес анализ и за приемане на решения.

 

Отделните модели, използвани в архитектурата на предприятието са логически организирани, така че да осигурят в съвкупност нарастващо ниво на детайлизация на информацията за организацията – цели и задачи, програми, намерения и инициативи, системи и данни, използвани технологии и други, представляващи интерес области.

 

Видове архитектурни модели

 

Видове архитектурни модели

 

     

        Модели на домейни

Съществуват множество методики за описания архитектурата на предприятие, като всяка от тях включва определен брой модели и определения, които се отнасят към такива области като бизнес, информация, приложни системи, технологична инфраструктура.

 

 

методики за описания архитектурата на предприятие

 

 

  Бизнес-моделите описват:

 • Стратегията на организацията;

 • Структурата на управление;

 • Изисквания, ограничения и правила;

 • Основните бизнес процеси, с включени взаимовръзки и зависимости помежду им.

 

            Моделите на информация описват:

 • Интеграция на данните

 • Архитектура на данните

 • Управление /мениджмент на основните данни

 • Управление на метаданни

 • Архитектура на предаване на данни

 • Корпоративни отчети/справки

 • Управление на корпоративната производителност

 • Моделиране на данните

 • Качество на данните

 • Управление на съдържанието

            Моделите на приложения описват:

 • Интеграция на компонентите на корпоративното приложение

 • Разработка на потребителски приложения (приложения за конкретни нужди)

 • Определяне типа/вида услуги

 • Групиране/разпределение на процеси

 • Архитектура на  услугите/ събитията

 

             Моделите на ИТ услугите описват:

 • Проектиране на услугите;

 • Внедряване на услугите;

 • Работа с услугите;

 • Постоянно усъвършенстване на услугите

 

Модели на състояние

Използват се за документиране на архитектурния проект:

 • Статичен структурен модел - показва главните компоненти на системата;

 • Динамичен модел на системата – структурата на рън-тайм процесите;

 • Интерфейсен модел – интерфейсите на подсистемите;

 • Модел на отношенията – описва потоците от данни, които показват връзките м/у подсистемите;

 • Модел на разпределението – показва как подсистемите се разпределят в инфраструктурата.

      Функционални модели

Могат да се разработят различни архитектурни модели като структурен модел, модел на управлението и декомпозиционен модел

 

 

Функционални модели

 

 

          Системен модел

Системните/структурните организационни модели са модел с хранилище, клиент-сървър и абстрактна машина

 

                   Модел с хранилище на данни

 • Ефикасен начин за обмен на голямо количество данни

 • Няма нужда подсистемите да се занимават как се поддържат данните. Централизирано управление   (бекъп, сигурност и др.)

 

                    Модел клиент-сървър

 • Разпределен модел, който показва как данните и обработката се разпределят в цяла поредица от компоненти

 • Множество от самостоятелни сървъри, които осигуряват специфични услуги като печат, управление на данните и т.н.

 • Набор от клиенти, които извикват тези услуги

 • Мрежа, чрез която има достъп до сървърите

 • Разпространението на данните е просто и ясно

 • Ефективно използва мрежите. Може да изисква по-евтин хардуер.

 • Лесно е да се добави нов сървър или да се надстрои стар такъв

                    Модел на абстрактна машина (на слоеве)

 • Използва се за моделиране на интерфейса между подсистемите

 • Организира системата в множество от слоеве (или абстрактни машини), всяка от които осигурява множество от услуги

 • Структурирането на системата е затруднено и малко изкуствено

 

 

            Модулните декомпозиционни модели са обектните модели и моделите на потоци от данни

 

                    Обектни модели

 • Структурира системата в хлабаво куплирани обекти с добре дефинирани интерфейси

 • Обектно-ориентираната декомпозиция се занимава с идентифициране на класовете от обекти, техните атрибути и операции

 • При осъществяването се създават обекти от тези класовете и се използва някой модел на управление, за да се координират операциите на обектите.

 • Широко се използват ОО езици.

                    Модели на потоците от данни (тръбопровод)

 • Функционални преобразования обработват техния вход и създават изхода

 • Неподходящ за интерактивни системи

 • Относително е лесно да се осъществи като последователна или конкурентна система.

 

       Моделите на управлението са централизиран контрол и събитиен

 

                    Модел с централизирано управление

Една подсистема е изцяло отговорна за управлението и пуска и спира другите подсистеми

 

                   Модел “Call-return

Модел, в който главната в йерархията подпрограма управлява останалите по дървото като им предава управлението чрез извикване и го поема след изпълнението, Става само за последователни системи

 

         Модел на мениджъра

Приложим за конкурентни системи. Една компонента управлява стартирането, спирането и координацията на другите системни процеси. Може да се прилага и за последователни процеси като case оператор

 

 

                    Модел с управление базирано на събития

Всяка подсистема може да отговаря на външни събития генерирани от други подсистеми или от системното обкръжение

 

                         Модел на оповестяване (Broadcast).

Събитието се разпространява до всички подсистеми. Коя да е система, която може да го обработи го прави.Ефективен при интегриране на подсистеми разпределени в компютрите на мрежа

Под 

                       Модел на управление с прекъсвания.

Използва се в системите за работа в реално време. Прекъсването се открива и се предава на някоя компонента, който го обработва.

Изп