Архитектура на предприятие

© Христо Тужаров, Стефан Калчев, Васил Милев, 2010

 

АРХИТЕКТУРНИ СТАНДАРТИ

 

Home / Съдържание / Инфопедия / Асеневци / Консултации

 

ЕЛЕМЕНТИ НА АРХИТЕКТУРНИЯ ПОДХОД

 

АРХИТЕКТУРНИ ПРИНЦИПИ

 

АРХИТЕКТУРНИ СТАНДАРТИ

 

АРХИТЕКТУРНИ МОДЕЛИ

 

Архитектурни стандарти

Естествено е стандарти да обезпечават както архитектурата на предприятието, така и нейните домейни.

Стандартите осигуряват задължителни и незадължителни изисквания, които гарантират единство в подходите за проектиране и създаване на системите.

 

При разработката и използване на стандарти е важно да се следват следните препоръки:

 • Основно внимание на стандартите, които осигуряват ефективно използване на базовите технологии, на които са построени много системи и които са се превърнали в индустриални стандарти. Примери - XML, .NET, Java (разглеждана не като език, а като среда за разработка).

 • Определяне на стандартите за ключови процеси - бизнес-моделиране, методи за  разработка на системи, тестване, интеграция.

 • Разбиране ролята и мястото на интерфейсите – явявят се основа за интеграция на системите;

 • Тясно взаимодействие с бизнес подразделенията – при определяне основно на XML стандартите за електронни съобщения.

 • Стандартите трябва да включват списъци на конкретни версии на технологии, интерфейси, ютилита и т.н. (например версии на СУБД, версии XML и т.н.);

 • Стандартите трябва да включват начини за проверка на съответствие;

 • Стандартите трябва да съдържат описание на това, как е организиран процеса по поддръжката им.

 • Стандартите трябва периодично да се преглеждат и обновяват.

Роля на архитектурните стандартите

Стандартите  са общопризнати документи, формализиращи най-добрите практики. Те играят важна роля при реализиране на архитектурния подход, като осигуряват възможност за взаимодействие на различни компоненти.

 

Колкото по-сложна, разпределена и тиражирана се явява една система, толкова ролята на стандартите става по-актуална.

 

Видове архитектурни стандарти

 

Видове архитектурни стандарти

 

        Стандарти Де юре – разработени и поддържани от официални органи по стандартизация, такива като международната организация по стандартизация ISO.

 

        Стандарти де- факто – основани на съществуващи, широко разпространени технологии, методологии или продукти.

 

        Технологически стандарти -  определят особеност на реализацията на определени протоколи, интерфейси, езици за програмиране и т.н. (например, спецификациите WWW на консорциума W3C)

 

        Рамкови (Framework) стандарти – задават общи изисквания към реализация на процеси свързани с разработката и поддръжката на жизнения цикъл на системите. Обикновено се използват като методологична основа за организация на тези процеси с  необходимата конкретизация за конкретно предприятие.

 

Стандарти използвани при прилагане на архитектурния подход

 

 

Стандарти използвани при прилагане на архитектурния подход

 

      

       Базови архитектурни стандарти

Стандарт ISO 15704 - предназначен е за определяне на изискванията към архитектурата и методологиите на предприятие(enterprise-reference architectures and methodologies). Стандартът е ориентиран както към хората така и към технологиите и фиксира необходимост от комплексен подход – едно пълно решение трябва да включва информация, култура и мисия. Включва в качеството на приложение описание на  схемата GERAM.

 

Разширения на стандарта

 • 2005 г. - ISO 15704 получава „Допълнително представяне от гледна точка на потребителите”

 • 2006 г. – публикуван е стандарта ISO 19439 Enterprise integration — Framework for enterprise modeling

       Поддържащи архитектурни  стандарти

При разработка на архитектура на предприятието се използват около 30 стандарта в областта на системното и програмно инженерство.

 • ISO 15288 определя  жизнения цикъл на информационна система;

 • ISO 12207 определя жизнения цикъл само на програмното осигуряване;

 • ISO 14258 определя концепции и правила за моделиране;

В съответствие със стандарта ISO/IEC 15288 жизненият цикъл на системите обхваща процесите, показани на фигурата по-долу.

 

ISO/IEC 15288 жизнен цикъл на системите

 

        Стандарти за домейни на архитектурата

Включват голяма група стандарти обезпечаващи изисквания към основните домейни на архитектурата на предприятието – бизнес, информация, приложения, инфраструктура, информационна сигурност, ИТ услуги.

       Профили на стандартите

Реално на практика при разработка и експлоатация на конкретна за дадена организация или отрасъл архитектура се използват профили на стандартите.

 

Всеки такъв профил се явява специално формирана съвкупност – извадки от няколко базови стандарта и други нормативни документи с ясно фиксирани изисквания, задължителни за изпълнение.

 

Профилите могат да определят някои от изискванията като факултативни, но не могат да включват изисквания противоречащи на базовите стандарти.

 

Използвани стандарти

 

Област на ЖЦ на ИТ

Стандарт / Framework

Източник

Enterprise Architecture

TOGAF The Open Group Architecture Framework

FEA – US Federal Enterprise Architecture

The Open Group
http://www.opengroup.org/togaf/

US OMB (Office of Management and Budget) Office of e-Gov and IT FEA Framework
http://www.whitehouse.gov/omb/egov/a-1-fea.html

IT Governance

Investment Management

 

Acquisition Management

COBIT - COntrol OBjectives for Information and related Technology

ValIT – Enterprise Value: Governance of IT Investments

ITIM IT Investment Management Framework

CMMI-ACQ - CMMI for Acquisition

ITGI - IT Governance Institute
http://www.itgi.org

ISACA
http://www.isaca.org/cobit

US OMB

SEI CMU

Application Lifecycle Management

CMMI – Capability Maturity Model Integration

SWEBOK Guide to the Software Engineering Body of Knowledge

SEI CMU - Carnegie Mellon University, Software Engineering Institute
http://www.sei.cmu.edu/cmmi

IEEE
http://www.swebok.org/

IT Service Management

ITIL – IT Infrastructure Library

(BS 15000, ISO 20000)

OGC UK – Office of Government Commerce
http://www.ogc.gov.uk 

Project, Program, Portfolio Management

PMI PMBOK – Project Management Body of Knowledge
PMI Portfolio Management Standard
PMI OPM 3
  – Organizational Project Management Maturity Model

PMI – Project Management Institute
http://www.pmi.org/

IT Audit

COBIT COntrol OBjectives for Information and related Technology

GTAG Global Technology Audit Guide (GTAG)

GAIT Guide to the Assessment of IT General Controls Scope Based on Risk

ISACA

The IIA – Institute of Internal Auditors
http://www.theiia.org/guidance/technology/