Архитектура на предприятие

© Христо Тужаров, Стефан Калчев, Васил Милев, 2010

 

АРХИТЕКТУРНИ ПРИНЦИПИ

 

Home / Съдържание / Инфопедия / Асеневци / Консултации

 

ЕЛЕМЕНТИ НА АРХИТЕКТУРНИЯ ПОДХОД

 

АРХИТЕКТУРНИ ПРИНЦИПИ

 

АРХИТЕКТУРНИ СТАНДАРТИ

 

АРХИТЕКТУРНИ МОДЕЛИ

 

Архитектурни принципи

Принципите са общите правила и насоки, предназначени да бъдат трайни и рядко да се променят. Те:

 • Обезпечават изпълнение на мисията на организацията.

 • Явяват се елемент от структуриран набор идеи, които заедно определят ценностите на организацията и начините за постигане на резултати.

Нива на принципите

 

       Корпоративни принципи

Осигуряват основата за вземане на решения в една организация и указват направленията, които избира организацията за изпълнение на мисията си. Тези принципи се използват често в правителствени и нестопански организации  и по рядко в търговски организации за хармонизиране на вземаните решения. Явяват се ключов елемент при архитектури за управление.

       ИТ принципи

Дават насоките за използване и внедряване на ИТ ресурси и активи в организацията.

       Архитектурни принципи

Свързани са с определяне начина на работа по създаване архитектура на предприятието. Биват:

 • Принципи за ръководство на процеса по експлоатация на архитектурата – развитие, поддръжка и използване.

 • Принципи за ръководство на реализацията на архитектурата – проектиране и разработка на информационните системи.

Характеристики на архитектурните принципи

Архитектурните принципи определят общи правила и насоки за внедряване и използване на всички ИТ ресурси и активи в предприятието.

Те отразяват нивото на консенсус между различните елементи на предприятието, и служат за основа за вземане на бъдещите ИТ решения.
                

 

      Компоненти на архитектурните принципи

 • Име – да представя същността на принципа и да бъде лесно за запомняне.

 • Съдържание – сбито и недвусмислено представя принципа.

 • Обосновка – с използване на бизнес терминология, указва ползите от прилагане на принципа. Описва връзката с други принципи и намерения.

 • Последици – указва въздействието върху бизнеса и последствията от приемане на принципа. Задава изискванията по отношение на ресурси, разходи и дейности за реализиране на принципа.

Фактори, оказващи влияние върху принципите:

 • Мисия, планове и организационна инфраструктура на предприятието;

 • Характеристики на предприятието - силни и слаби страни, възможности и заплахи;

 • Външни ограничения: пазарни фактори (време за достигане до пазара, очакванията на клиентите и т.н.);

 • Съществуващо и потенциално законодателство;

 • Налични системи и технологии;

 • Тенденции в компютърната индустрия – прогнози, достъпност, цена от достоверни източници;

 • Най-добрите практики.

 Качество на архитектурните  принципите

 

      Изисквания към архитектурните  принципи:

 • Малко на брой;

 • Ориентирани към бъдещето;

 • Одобрени и подкрепени от висшето ръководство.

 

Критерии за архитектурните  принципи:

 • Разбираеми: Принципите трябва да бъдат ясни и недвусмислени, така че тяхното нарушаване да бъде сведено до минимум.

 • Обосновани – Принципите трябва да са базирани на добри практики и стандарти, като допринасят за вземане на решения в сложни и потенциално спорни ситуации.

 • Пълни –  принципите трябва да са насочени към приемане на цялостни решения.

 • Стабилни -  принципи следва да се трайни с възможност за отразяване на промените. Трябва да е предвиден процес за добавяне, премахване или промяна на принцип.

Използване на архитектурните  принципи

 

    Начини за използване:

 • За създаване на рамка/модел, чрез който организацията да взема обосновани решения за ИТ.

 • Като ръководство за установяване на съответните критерии за оценка при вземане на решения за избор на продукти и архитектурни решения.

 • Като движеща сила за определяне на функционалните изисквания към архитектурата

 • Като база за оценка, както на съществуващите ИС / ИТ системи, така и на бъдещия стратегически портфейл, в подкрепа на бизнес целите и приоритетите

 • Като основа за определяне и обосноваване на архитектурните дейности;

 Правила за използване

 • Принципите са взаимно свързани, и трябва да се прилагат като набор.

 • Принципи понякога ще се конкурират. Всеки принцип трябва да се разглежда в контекста на "всички при равни други условия".

 • Твърде много принципи, водят да намаляване гъвкавостта на архитектурата. Много организации предпочитат да се определят само принципите на високо равнище, и да се ограничи броят им между 10 и 20.