Архитектура на предприятие

© Христо Тужаров, Стефан Калчев, Васил Милев, 2010

 

ЕЛЕМЕНТИ НА АРХИТЕКТУРНИЯ ПОДХОД

 

Home / Съдържание / Инфопедия / Асеневци / Консултации

 

ЕЛЕМЕНТИ НА АРХИТЕКТУРНИЯ ПОДХОД

 

АРХИТЕКТУРНИ ПРИНЦИПИ

 

АРХИТЕКТУРНИ СТАНДАРТИ

 

АРХИТЕКТУРНИ МОДЕЛИ

 

Категории на архитектурния подход

Основните съставни елементи на архитектурния подход могат да бъдат изобразени във вид на следната пирамида:

 

ЕЛЕМЕНТИ НА АРХИТЕКТУРНИЯ ПОДХОД

 

От фигурата по-горе се вижда, че компонентите на архитектурния подход (принципи, стандарти, политики, ръководства и т.н) се отнасят към всички архитектурни домейни, като са разположени на различни архитектурни стратегически нива.

 

                     Архитектурни домейни

Области на дейност в организацията, които се представят като компонентен модел и обхващат архитектурата на предприятието като цяло. Макар и да няма единно мнение по въпроса за архитектурните домейни, все пак в повечето от литературните източници те се представят като бизнес, информация, приложения, технологии, управление.

 

                    Нива на управление

Обиновено нивата на управление на една организация могат да бъдат представени като стратегическо, тактическо и оперативно. На различните управленски нива се използват и обработват различни елементи на архитектурния подход.

  • Стратегическо ниво – мисия, визия, ръководни принципи и една част от целите и стратегиите.

  • Тактическо ниво – цели и стратегии, архитектурни модели.

  • Оперативно  ниво – политики, стандарти, процедури, ръководства.

Компоненти на архитектурния подход

 

       Мисия и визия определят предназначението на организацията и дългосрочните виждания за нейното развитие.

 

        Ръководни принципи твърдения, описващи принципи и ключови елементи  на философията на използване на информационни технологии.

 

        Цели, задачи и стратегии - представляват най-общи формулировки за степента, в която визията трябва да бъде реализирана. Чрез тях се поставят задачите, които трябва да бъдат реализирани в краткосрочен и дългосрочен план.

 

       Архитектурни модели  - обширен набор от  модели, които описват структурата и функциите на организацията.

 

       Политики (правила). Политиките се явяват общи описания, които указват направленията и целите, свързани с инициативи в областта на информационните технологии. Те като правило имат най-общ характер и осигуряват координиране на процеса на планиране, покупка на критично важни технологии, ефективна разработка на информациионни системи и ефективно използване на информационните технологии и ресурси.

 

       Стандарти -  задължителни за използване пропоръки, касаещи внедряваните технологии, продукти или услуги. Те трябва да бъдат достатъчно пълни и в същото време да определят разумен минимем от задължителни изисквания.

 

       Процедури – инструкции, описващи начините за изпълнение на политиките и стандартите. Процедурите описват регулярни процеси.

 

       Ръководства или препоръки (guidelines) – описание на най-добри практики или подходи за практическа реализация на политиките и процедурите. Ръководствата могат да се доработят до стандарти.