Архитектура на предприятие

© Христо Тужаров, Стефан Калчев, Васил Милев, 2010 

ВЗАИМОВРЪЗКИ НА АРХИТЕКТУРНИЯ ПОДХОД С ДРУГИ ПОДХОДИ

 

Home / Съдържание / Инфопедия / Асеневци / Консултации

 

АРХИТЕКТУРЕН ПОДХОД

 

СЪЩНОСТ НА АРХИТЕКТУРНИЯ ПОДХОД

 

ИЗПОЛЗВАНЕ НА АРХИТЕКТУРНИЯ ПОДХОД

 

ВЗАИМОВРЪЗКИ НА АРХИТЕКТУРНИЯ ПОДХОД С ДРУГИ ПОДХОДИ

 

АРХИТЕКТУРНИЯ ПОДХОД И ИНФОРМАЦИЗАЦИЯ НА БИЗНЕСА

 

Връзка на архитектурния подход с други подходи

Архитектурният подход се разглежда в неразривна връзка със системния,  процесния и сервиз ориентирания подходи.

 

На фигурата са показани взаимовръзките на подходите и основните им функции при създаване на архитектура на предприятието.

 

 

Връзка на архитектурния подход с други подходи

 

 

                    Системен подход

Подход за изследване и управление на обекти, който ги разглежда като система, в която са определени елементите, вътрешните и външни връзки, влияещи на функционирането на системата, като целите на всеки елемент се формират в зависимост от общото предназначение на системата.

 

Днес е общопризнато, че системния подход се явява най - подредената и надеждна основа за управление на сложни взаимосвързани дейности, позволяваща да се откриват и анализират съставящите системата компоненти, както и техните взаимовръзки.

 

                     Процесен подход

Подход, която позволява да се изучават, проектират, внедряват, изпълняват, поддържат, оптимизират и анализират разпределени процеси, излизащи извън границите на поделения и предприятия и обхващащи многочислени приложения, работещи на различни технологични платформи

 

                     Сервизно ориентиран подход

При него усилията са насочени към предоставяне на услуги и на работа със сервизите, като с централен архитектурен елемент на организацията.

 

 

Сервизно ориентиран подход

 

  • Сервиз ориентирания подход допринася до облекчаване прилагането на архитектурния подход, за сметка на достатъчно силно опростяване на някои архитектурни аспекти и измервания. „Сервизната организация представя такова идеално виждане на света, в което ресурсите са ясно разпределени и последователно представени в термини на сервизи” (J. Schekkerman).

  • Архитектурния подход създава фундамент за пълноценно прилагане на сервиз ориентирания подход  - от бизнес сервизи до базови ИТ сервизи с отчитане на тяхното обкръжение.

Съгласно стандарта ISO/IEC 15288, анализът и проектирането на системи започва с изясняване на изискванията на заинтересованите страни, изразени в необходимите им услуги.