Архитектура на предприятие

© Христо Тужаров, Стефан Калчев, Васил Милев, 2010 

СЪЩНОСТ НА АРХИТЕКТУРНИЯ ПОДХОД

 

Home / Съдържание / Инфопедия / Асеневци / Консултации

АРХИТЕКТУРЕН ПОДХОД

 

СЪЩНОСТ НА АРХИТЕКТУРНИЯ ПОДХОД

 

ИЗПОЛЗВАНЕ НА АРХИТЕКТУРНИЯ ПОДХОД

 

ВЗАИМОВРЪЗКИ НА АРХИТЕКТУРНИЯ ПОДХОД С ДРУГИ ПОДХОДИ

 

АРХИТЕКТУРНИЯ ПОДХОД И ИНФОРМАЦИЗАЦИЯ НА БИЗНЕСА

 

Същност на архитектурния подход

 

 

Същност на архитектурния подход

 

 

Архитектурният подход позволява да се представи ясна картина на един или друг обект, както на организация (фирма, ведомство), така и на функционална предметна област от дейността на няколко организации.

 

Архитектурният подход систематизира и дава чрез архитектурата на предприятието фиксирано описание във вид на работоспособни модели, диаграми и функционални коментарии на всички режими от дейността на даден обект. 

 

Архитектурния подход се определя като критичен фактор за организации, които ефективно използват ИТ в своята дейност. Той се явява средство за повишаване ефективността на съществуващите в организациите бизнес процеси, както и за разработка и реализация на поддържащите ги технически системи. за осигуряване.

 

                Архитектурния подход се реализира в две позиции:

 • Позиция на логическите термини, като бизнес процеси, бизнес правила, необходима информация, структура и потоци на информацията, месторазположение и т.н.

 • Позиция на технически термини, като апаратни и компютърни средства, програмно осигуряване, мрежи за комуникация, информационна сигурност, използвани стандарти и т.н.

 • При това обекта се разглежда от сегашна и бъдеща гледна точка.

Основна задача на архитектурния подход

Да оптимизира взаимните зависимости и съществуващите взаимоотношения в една организация, като създаде съответстваща ИТ инфраструктура  и приложения, които да поддържат тази дейност.

 

На фигурата по-долу е представен функционален модел на архитектурния подход.

Архитектурните процеси обработват архитектурните артефакти с цел създаване архитектурно описание на предприятието. Чрез архитектурен анализ се установява нивото на зрялост на архитектурата на предприятието и в съответствие с това се реализира обратна връзка за синхронизиране на бизнес потребностите с внедряваните информационни технологии.

 

 

Основни елементи на архитектурния подход

 

 

 

Основни елементи на архитектурния подход

 

                    Архитектура на предприятието Enterprise Architecture

Съгласно ISO 15704 («Industrial Automation Systems — Requirements for Enterprise-Reference Architectures and Methodologies. 1999»)  архитектурата на предприятието трябва да включва :

 • Ролята на заинтересованите страни (собственици, служители, клиенти);

 • Описание на процесите (функции и поведение);

 • Представяне на всички вспомагателни технологии в продължение на целия жизнен цикъл.

Към така изброените компоненти е добре да бъде добавен още един:

 • Описание на организацията, осигуряваща функциониране на архитектурата на предприятието.

В съответствие с документа «Federal Enterprise Architecture Framework. Dev. by: The Chief Information Officers Council (USA)» архитектурата се явява стратегическа информационна основа, която осигурява :

 • Структурата на бизнеса;

 • Информацията, необходима за водене на бизнеса;

 • Технологиите, използвани за поддържане на бизнес операциите;

 • Процесите на преобразуване, развитие и преход, необходими за реализиране на нови технологии в отговор на появата на нови бизнес потребности.

                    Архитектурно описание

Единно, комплексно описание на текущото и целево състояние на бизнеса и информационните технологии, както и на техните взаимовръзки. Архитектурното описание се явява базис за разработката на архитектурата на предприятието, нейния анализ и поддръжка в актуално състояние.

 

                     Архитектурни процеси

Осигуряват обосновано и ефективно управление на развитието на бизнеса и поддържащите го информационни технологии.  Най-общо включват:

 • Процеси по поддръжка на архитектурното описание;

 • Процеси по анализ на архитектурата;

 • Процеси по управление на архитектурата.

                     Архитектурни артефакти

Сведения, данни, модели, необходими за създаване и функциониране на архитектурата на предприятието. Включва:

                     Архитектурен анализ

Явява се един от ключовите архитектурни процеси в резултат на който се фиксира текущото състояние на архитектурните компоненти на предприятието (бизнес, данни, приложения и инфраструктура), както и тяхното взаимодействие. Чрез него се осъществява обратна връзка за уточняване на целите и задачите при реализиране на архитектурните процеси.

 

Етапи на провеждане