Архитектура на предприятие

© Христо Тужаров, Стефан Калчев, Васил Милев, 2010

 

АРХИТЕКТУРЕН ПОДХОД

 

Home / Съдържание / Инфопедия / Асеневци / Консултации

 

АРХИТЕКТУРЕН ПОДХОД

 

СЪЩНОСТ НА АРХИТЕКТУРНИЯ ПОДХОД

 

ИЗПОЛЗВАНЕ НА АРХИТЕКТУРНИЯ ПОДХОД

 

ВЗАИМОВРЪЗКИ НА АРХИТЕКТУРНИЯ ПОДХОД С ДРУГИ ПОДХОДИ

 

АРХИТЕКТУРНИЯ ПОДХОД И ИНФОРМАЦИЗАЦИЯ НА БИЗНЕСА

 

Архитектурен подход

Дейността на съвременното предприятие е невъзможна без информационните технологии (ИТ), поддържащи неговите бизнес процеси.

 

Съвременните информационни технологии се явяват не само основен инструмент за реализация на ключовите процеси в една организация, но и в много от случаите, ключов фактор за управление ефективността и успешното развитие на бизнеса.

 

В тази връзка Бил Гейтс в книгата си  “Бизнес със скоростта на мисълта” пише: “Информационните технологии и бизнеса стават все по-взаимосвързани. Аз считам, че сериозен разговор на една от тези теми, без да се засяга другата, просто е безсмислен.”

 

Идеята за тясно и ефективно взаимодействие на бизнеса и информационните технологии става основа на архитектурния подход, при който тези две понятия се разглеждат като едно цяло – архитектура на предприятието.

 

 

Историята на архитектурния подход води началото си от средата на 80-те години на ХХ век. Той се появява като отговор на изискванията на динамично развиващата се бизнес среда от синхронен подход, водещ до създаване на единна бизнес архитектура, при която изграждането на бизнеса (процеси, хора, организационни структури) е синхронизирано от самото начало с внедряваните информационни технологии.

 

Днес съгласно изследвания на IBM 2008 CEO Survey рентабилността на едно предприятие се увеличава с:

 • 2% при оптимизацията само на информационните технологии.;

 • 8% при оптимизацията само на бизнеса;

 • 20% при внедряване на архитектурния подход.

Обхват на архитектурния подход

Зависи от смисъла вложен в понятието „Предприятие”. Това може да бъде:

 • Организацията като цяло или нейна част;

 • Някаква съвкупност от организационни единици в рамките на една верига за създаване на добавена стойност;

 • Държавна организация.

 

         Архитектурния подход включва:

 • Инструментите за организационни изменения с използване на информационни технологии;

 • Система за управление на знания, осигуряваща събиране, обработка и съхранение на знание за това, как организацията използва и трябва да използва информационните технологии в дейността си.

 

Причини за използване на архитектурния подход

 • Ръст на мащаба и сложността на ИТ, както в стойността, така и в риска на проектите по тяхното създаване и внедряване;

 • Включване на ИТ, като част от основната дейност и съответно повишаване на изискванията за ефективност на инвестициите в ИТ;

 • Преход към процесния подход и произтичащата от това жизнена необходимост от ИТ поддръжка на процесите в предприятието.

Цели на прилагане на архитектурния подход

 1. Поддържане на синхронизация в развитието на бизнеса и поддържащите го информационни технологии.

 2. Повишаване интеграцията на предприятието

 • Интеграция на пазарите;

 • Интеграция на проектанти, разработчици и производители;

 • Интеграция на апаратно и програмно осигуряване и т.н.

 1. Поддръжка бизнес анализа на предприятието в различни направления – икономически, организационни, качествени и т.н.

 

Ползи от внедряване на архитектурния подход

 1. Информационна поддръжка на дейностите по съпровождане и развитие на информационната инфраструктура, включително:

 • Откриване на бизнес процеси, и тяхното класифициране според необходимата срочност от тяхната информатизация.

 • Усъвършенстване на компютърната мрежа в съответствие със степента на важност на нейните компоненти;

 • Анализ на информационните системи (ИС) и тяхното взаимодействие;

 • Оценка степента на оптимизацията на обработката на информация във взаимодействащите информационни системи (премахване на дублиращите се системи и данни);

 • Откриване, формализиране и документиране на изискванията към необходимите на бизнеса информационни системи;

 • Анализ на алтернативни варианти за усъвършенстване на информационната инфраструктура.

 1. Информационна поддръжка на дейностите по усъвършенстване на бизнес процесите, включително:

 • Откриване на бизнес процеси, изискващи усъвършенстване;

 • Премахване на дублиращи действия;

 • Анализ на алтернативни варианти за усъвършенстване на бизнес процесите.

 1. Информационна поддръжка на всички заинтересовани страни.

 2. Намаляване на ИТ разходите за сметка на:

5.   Съкращаване времето за адекватна реакция при промени в бизнеса и околната среда за сметка на:

 • Наличие на архитектурна информация, явяваща се базис за приемане на съответни решения;

 • Наличие на инструменти за анализ на архитектурната информация;

 • Наличие на система от процеси за управление архитектурата на предприятието.