Управление на данни

Христо Тужаров, Стефан Калчев, 2013     

Принципи на рамка за моделиране на данни

[Home] [Съдържание] [Консултации] [Студентите]

 

Рамка за моделиране на данни

Онтология Моделирне на данни

Фактори на рамка за моделиране на данни

Принципи на рамка за моделиране на данни

Околна среда за моделиране на данни

Развитие моделирането на данни

 

        Архитектурни принципи

Общи правила и насоки, предназначени да бъдат трайни и рядко да се променят. На тяхна база се разработват и използват основните архитектурни компоненти. Спазването им води до създаване на качествени модели на данни.

 

Архитектурни принципи

 

Архитектурните принципи представляват, резултат от прилагането на архитектурни аксиоми, които се използват в качеството на отправни точки, както за оценка на съществуващата система, така и за разработка на отделни архитектурни решения.

 

       Нива на принципите

 

                   Корпоративни принципи

Осигуряват основата за вземане на решения в една организация и указват направленията, които избира организацията за изпълнение на мисията си. Тези принципи се използват често в правителствени и нестопански организации  и по рядко в търговски организации за хармонизиране на вземаните решения. Явяват се ключов елемент на архитектурния подход. 

                     ИТ принципи

Дават насоките за използване и внедряване на ИТ ресурси и активи в организацията. 

                    Архитектурни принципи

Свързани са с определяне начина на работа по създаване архитектура на предприятието. Биват:

 • Принципи за ръководство на процеса по експлоатация на архитектурата развитие, поддръжка и използване.

 • Принципи за ръководство на реализацията на архитектурата проектиране и разработка на информационните системи.

       Компоненти на архитектурните принципи

 • Име  да представя същността на принципа и да бъде лесно за запомняне.

 • Съдържание  сбито и недвусмислено представя принципа.

 • Обосновка  с използване на бизнес терминология, указва ползите от прилагане на принципа. Описва връзката с други принципи и намерения.

 • Последици  указва въздействието върху бизнеса и последствията от приемане на принципа. Задава изискванията по отношение на ресурси, разходи и дейности за реализиране на принципа.

       Критерии за архитектурните  принципи:

 • Разбираеми: Принципите трябва да бъдат ясни и недвусмислени, така че тяхното нарушаване да бъде сведено до минимум.

 • Обосновани  Принципите трябва да са базирани на добри практики и стандарти, като допринасят за вземане на решения в сложни и потенциално спорни ситуации.

 • Пълни   принципите трябва да са насочени към приемане на цялостни решения.

 • Стабилни -  принципи следва да се трайни с възможност за отразяване на промените. Трябва да е предвиден процес за добавяне, премахване или промяна на принцип.

       Начини за използване на архитектурните принципи:

 • За създаване на рамка/модел, чрез който организацията да взема обосновани решения за ИТ.

 • Като ръководство за установяване на съответните критерии за оценка при вземане на решения за избор на продукти и архитектурни решения.

 • Като движеща сила за определяне на функционалните изисквания към архитектурата

 • Като база за оценка, както на съществуващите ИС / ИТ системи, така и на бъдещия стратегически портфейл, в подкрепа на бизнес целите и приоритетите

 • Като основа за определяне и обосноваване на архитектурните дейности;

        Правила за използване на архитектурните принципи

 • Принципите са взаимно свързани, и трябва да се прилагат като набор.

 • Принципи понякога ще се конкурират. Всеки принцип трябва да се разглежда в контекста на "всички при равни други условия".

 • Твърде много принципи, водят да намаляване гъвкавостта на архитектурата. Много организации предпочитат да се определят само принципите на високо равнище, и да се ограничи броят им между 10 и 20. 

Архитектурни аксиоми на рамка за моделиране на данни

Аксиома или постулат в класическата логика е твърдение, което не е доказано или демонстрирано, а се разглежда като самоподразбиращо се или като неизбежно произволно приемане. Твърдението се приема за вярно и служи като основа за извеждането на други дедуктивни истини.

 

       Декомпозиция: разлагане на проблема на по-малки части .

 

       Разбиране : умът не може лесно да се справи с повече от 7 неща едновременно.


       Превод: правилността на дизайна, трябва да е независима от неговия контекст


       Трансформация : коректността на дизайна не трябва да се влияе от заместване с еквивалентни части.

 

Принципи на рамката за моделиране на данни   

 

Име

Съдържание

1

Отправна точка

Моделът на данни се явява отправна точка за  проектиране и разработка на средствата за поддръжка на бизнес процесите.

Инструментите за моделиране на данни трябва да опростяват разработката на нови приложения, като бързо формират каталог на информационните обекти, използвани в организацията  в текущо време (както е). Те трябва да поддържат бизнес процесите на ниво организация, като реагират на измененията на бизнес средата.

2

Максимална полза

Проектирането и разработката на модели на данни,трябва да се изпълняват в переспектива с отчитане на широко разгръщане в мащабите на организацията и с цел достигане на максимална полза.

Моделирането на данни трябва да осигурява от една страна нагледно представяне на структурата на физическия модел на данните  и от друга да отразява връзките между всички без изключение физически и концептуални модели ( представляващи домейни от данни, такива като клиенти или продукти, които често се използват съвместно от различни подразделения и функции), както и от бизнес процесите , използващи дадените информационни концепти.

Моделирането на данни трябва да дава представа за използваните информацонни обекти и да показва точките на съприкосновение на различните функции, формирайки панорамна картина в мащаба на организацията.

3

Бизнеса в основата

Моделът на данни трябва да се управлява от фактори, представящи ефективността на бизнеса. Контекста за определяне на информационни обекти се обезпечава от потребностите и интересите на основната дейност.

Моделирането на данни трябва да позволява на бизнес аналитика  да фиксира изискванията към данните, диктувани от бизнес-процесите  и ефективно да отразява тези изисквания в съвместно използваните домейни и концепти от данни.

Моделирането  на данни трябва не само да осигури документиране на контекста на бизнеса, но и да подпомогне за съгласуване на значения и стойности в проектируемите информационни обекти в следните направления:

 • Функции за поддръжка на правила за именоване;

 • Стандарти за представяне на данните;

 • Квалификация на семантичните подобия и различия;

 • Поддържане на фундаментални речници от бизнес термини;

 • Отчет на метаданните;

 • Поддръжка на версии и контрол на техния произход;

 • Формализиране и използване на бизнес-правила.

4

Информационна универсализация

При проектиране на  модели на данни в тях следва да се залага възможност колкото е възможно по-широко многократно използване и залагане на цялостни сценарии на използване, за което моделите трябва да съдържат единно представяне на общи концепти, същности, атрибути и връзки.

Възможността за многократно използване се достига само в този случай, когато се удовлетворяват всички потребности на потребителите.

Инструментите на моделиране на данни трябва да позволяват многократно използване на концепти на данни на четири нива атрибути, същности, данни градивни блокове и агрегирани бизнес същности.

5

Качество

В модела на данни трябва  да бъде заложен принципа за осигуряване качество на данните. При това качеството на данните трябва да се измерва както в количествено, така и в качествено отношение.

При моделиране на данните е необходимо да се заложат някои принципи за осигуряване на качеството на данните  в структурни и семантични стандарти, явяващи се неотделима част от информационните обектни модели на данни.

6

Стандарти

Имената на елементите и структурите данни, техния размер, както и диапазона на допустими значения трябва да съответства на приетите стандарти. Тези стандарти трябва де се управляват чрез централен справочен репозитарий, достъпен за всички участници в моделиране на данните.

Стандартите трябва да бъдат достъпни от всички заинтересовани страни и инструментария за моделиране на данни трябва да позволява да се води централен репозитарий  за:

 • термини и определения,

 • концептуални  модели на данни градивни блокове и агрегирани бизнес същности,

 • концептуални модели на домейни,

7

Системно осигуряване

Моделите на данни  трябва да са подробно описани и системата да позволява лесно и бързо търсене на отделните артефакти.

При моделиране на данни е изключително важно архитекторите на данни да разполагат с пълна информация за вече разработените и документирени архитектурни артефакти, като ги използват вместо да създават нови такива. За да стане това практически възможно е необходим достъп до всеки съществуващ домейн данни, концептуални и логически, а при необходимост и физически модели на данни. Инструментария на модилиране на данни трябва да позволява възможности както за търсене сред концептите данни и йерархическа навигация по модели.

8

Правила

За контрол на съответствието на информационните обекти моделите на данни трабва да използват правила, установяващи порядък за тяхното определяне и използване.  

Моделирането на данни изисква определяне на правила, процеси и методики, позволяващи да се контролира степента на съответствие на структурите от данни на съответните приложения и да се реализират останалите принципи.

9

Многослойна архитектура

Използва се многослойна архитектура при представяне на отделните компоненти на модела на данните;

При моделелиране на данните се използва многослойна архитектура, която включва различни архитектурни артефакти, които  спомагат за ясно и точно дефиниране на данните:

 • Модел на предметната област;

 • Модел на бизнес процесите;

 • Концептуален модел на данните;

 • Агрегирани бизнес същности;

 • Данни градивни блокове.