Управление на данни

©Христо Тужаров,

Васил Милев, 2013   

 

Зрялост  данни  градивните блокове

 

[Home] [Съдържание] [Студентите]

Таксономия  Данни Градивни Блокове

 

Абстракция Данни Градивни блокове

 

Области Данни Градивни Блокове

 

Зрялост  данни  градивните блокове

 

3. Зрялост на градивните блокове

Отчитане нивото на зрялост на архитектурните компоненти при моделиране на данните е в основата на получаване детайлна и ясна картина за състоянието на архитектурата на предприятието и в частност на данни градивни блокове. Моделите на зрялост  определят визията и пътната карта за усъвършенстване на процеса по моделиране на данни в една организация.

 

 

        

 

3.1. Нива на зрялост

Моделът на зрялост на Гаролд Керцнер, известен като Project Management Maturity Model (PMMM) се състои от 5 нива (фигурата по-долу), всяко от които представя различна степен на зрялост на процесите по създаване на модели на данни в една организация.

 

Нива на зрялост на градивните блокове

 

              3.1.1. Обща терминология - организацията осъзнава важността от управление на данните и си поставя цели по тяхното моделиране и последващо пълноценно използване. Започват проучвания и дейности по изучаване и получаване на базови знания за моделиране на данни и в частност за данни градивните блокове.

 

              3.1.2. Общи процеси - организацията е натрупала знания в областта на моделиране на данни и осъзнава необходимостта от общи процеси по управление, съхранение и поддържане качеството на данните, гарантиращи стандартизация на дейността и многократно използване.

 

              3.1.3. Единна методология - организация осъзнава важността от използване на единна методология, базирана на архитектурния подход, гарантираща синергетичен ефект, от едновременната разработка на архитектурите на бизнес процесите, данните, приложенията и инфраструктурата.

 

             3.1.4. Бенчмаркинг - на това ниво организацията проучва най-добрите практики в областта на информационното моделиране, и внедрява тези от тях, които съответстват на нейните цели и задачи.

 

              3.1.5. Постоянни подобрения - на това ниво организацията е създала и поддържа добро ниво на управление на данните си. Периодично се проверява качеството и пълноценното им използване.

 

       За модела са валидни следните правила:

  • Всяко следващо ниво започва след завършване на предходното.

  • Нивата могат да се припокриват.

  • За всяко ниво се разработват показатели, обхващащи петте перспективи на рамката.

        3.2. Критерии за зрялост

Критериите за зрялост дават представа за характеристиките на които трябва да отговарят данни градивните блокове и за тяхното влияние върху възможностите за преминаване към следващи нива на зрялост. Те могат да получат следната класификация :

 

              Коректност - определя дали DBB съответства на правилата и техниките за моделиране на данни (т.е. дали е валиден модел на данните). Това включва диаграми конвенции, правила за именуване, правила за структуриране, правилата за състава и нормализиране.

 

              Пълнотата - отнася се до това дали DBB съдържа цялата информация, необходима за подкрепа на изискваната функционалност на системата в ABE.

 

              Почтеност - определя дали DBB, включва всички бизнес правила, които се прилагат към данните.

 

               Простота - означава, че DBB съдържа минималните възможни същности и отношения.

 

               Гъвкавост - определя се лекотата, с която DBB може да се справя с промени в бизнеса или в нормативната уредба.

 

                Интеграция - определя се като съвместимост на DBB с останалите архитектурни компоненти на модела на данни на организацията.

 

               Разбираемост - определя се като лекота, с която концепции и структури в данни градивния блок мотат да бъдат разбрани.

 

              Приложимост - определя се от това дали конкретния данни градивен блок, фигурира в хранилището на данни, както и може ли да бъдат изпълнен в рамките на срока, бюджетни ограничения и технология на проекта.

 

               Стандартизираност - отразява доколко всички приложими стандарти са спазени, независимо от техния произход.

 

             За многократна употреба - DBB трябва да осигурява възможност за многократна употреба, както самостоятелно, така и в състава на други по-мащабни модели.

 

              Автоматизирана обработка - определя степента на формализация, която позволява да се използват програмни инструменти за въвеждане, съхранение, обработка, анализ, и визуализация на описанието.