Управление на данни

©Христо Тужаров,

Васил Милев, 2013   

 

Области Данни Градивни Блокове

 

[Home] [Съдържание] [Консултации] [Студентите]

 

Таксономия  Данни Градивни Блокове

 

Абстракция Данни Градивни блокове

 

Области Данни Градивни Блокове

 

Зрялост  данни  градивните блокове

 

2. Предметни области - основна задача на информационното моделиране е разработка на формално описание на дадена предметна област (обикновено засягаща едно предприятие), не зависещо от особеностите на реализация на модела и съответното програмно осигуряване.

 

Предметната област касае сфера на дейност в реалния свят, за която е била поставена задачата да бъде прехвърлена в компютърния свят. Примери: телекомуникации, университети, медицина, търговия . Тя се разделя както следва:

 

 

2.1. Вид на дейността - за всяка организация са типични три направления в дейността, които се описват със съответните бизнес процеси. Явяват  се основните домейни, които трябва да бъдат моделирани при изграждане на информационната инфраструктура и приложения в една организация.

 

Много добре са развити в концепцията The New Generation Operations Systems and Software (NGOSS) на TeleManagment Forum (TMF) и по специално в модела на процеси The enhanced Telecom Operations Map (eTOM).

 

На 1, 2 и 3 нива от модела eTOM се извършва детайлизация на описаните по-горе области до подпроцеси (например, диагностика на проблеми или контрол на показателите за производителност на ресурсите):

 

       2.1.1. Стратегия - включва целия спектър въпроси свързани със стратегията на организацията, развитието на инфраструктурата и управление на жизнения цикъл на продуктите (услугите).

 

       2.1.2. Операционни процеси - явяват се най-важните процеси в една организация, които обезпечават представянето и осигуряването на услуги и продукти.

 

        2.1.3. Управление на организацията - обхваща общи въпроси по осигуряване дейността на организацията, такива като управление на кадри, финанси и активи, знания, външни връзки и т.н.

 

2.2. Агрегирани бизнес същности АВЕ - представляват тясно свързани различни обекти, обединени в една група. Тя се състои от DBB (Данни Градивни Блокове), които изясняват и детайлизират основната бизнес същност - обекти, участващи в съответния процес.

 

ABE се явяват основни за предприятието данни, които зависят от сферата, в която то действа. Пример за ABE в областта на образованието са : студент, преподавател, дисциплина, ресурси и т.н.

 

      2.2.1.Телеком -  телекомуникациите са основата на съвременните информационни услуги, в това число обикновени телефони, мобилни услуги, позиционни системи, компютърни мрежи, Интернет.

 

      2.2.2. Висше образование - динамично развиваща се среда за обучение, която осигурява на студенти и преподаватели възможности за развитие и просперитет.

 

      2.2.3. Медицина - предметна област за оказване на медицински услуги на гражданите.

 

       2.2.п. Други - предметни области (производство, търговия и т.н.), които осигуряват условия за съществуване и развитие на обществото и неговите граждани.

 

2.3. Видове градивни блокове - данни градивните блокове участват в процеса на моделиране на данни, както следва:

       2.3.1. Процес ориентирани градивни блокове

 • Отношение с процеса 1:1 - DBB  е в отношение 1:1 с процеса, предмет на моделиране. Пример - преглед ПД (подробни данни)

 • Отношение с процеса 1:п - DBB  е в отношение 1:п с процеса, предмет на моделиране. Пример  - Пациент

 • Отношение с процеса п:m  -  DBB  е в отношение п:m с процеса, предмет на моделиране Пример - Диагноза, Рецепта, Дадени направления

                Пример: Преглед при личен лекар

 

       2.3.2. Агрегирана същност ориентирани градивни блокове

В примера показан по-горе агрегираните бизнес същности АБЕ ( пациент, болест, лекарство, направление) за пълнота е предпочитателно да се описват със следните данни градивни блокове: 

 • Основни данни - описва основните данни на ABE, като определя същността на останалите обекти.

 • Спецификация - описва различни статуси на ABE.

 • Комуникация - отразява данни касаещи мобилни, стационарни и интернет комуникации.

 •  Конфигурация - описва вътрешната структура на ABE - паспортни данни, фирмени данни, вход, изход и т.н.

 • Ефективност - описва параметри за оценка на  производителността (ефективността ) и качеството на ABE.

 • Тестване - описва средства и инструменти за оценка на  ABE.

 • Проблеми - описва проблеми, които касаят ABE.

 • История - описва събития и тяхната историческа свързаност в контекста на ABE.

 • Развитие - описва задачи, критерии и срокове за изпълнение на решения.