Управление на данни

Христо Тужаров,

Стефан Калчев, 2013  

Агрегирана бизнес същност

 

[Home] [Съдържание] [Студентите]

Разширен информационен модел EIM

Място и роля на EIM

Основни принципи на  модела EIM

Модел на предметна област

Агрегирана бизнес същност

Методика за реализация на модел EIM 

 

Агрегирани бизнес същности (aggregated bisiness entity ABE)

Агрегираните бизнес същности се явяват основни данни (master  данни) на организацията, структурирани като тясно свързани функционално различни обекти (същности), обединени в една група.

 

       Примери за ВУЗ: преподавател, студент, дисциплина, ресурс и т.н.

 

Данни с най-важната за водене на бизнеса информация за:  клиенти, продукти, услуги, персонал, технологии, материали и т.н.. Те относително рядко  се променят и не се явяват транзакционни. Обикновено моделът на данни на MDM-система включва три групи същности: участници (доставчици, клиенти), продукти (услуги, стоки) и сметки.

 

        Управление на основни и справочни данни Master Data Management, MDM) - съвкупност от процеси и инструменти за постоянно определяне и управление на основните данни на организацията. Събиране, агрегациs, трансформации и обединяване на основните данни с едновременно осигуряване на тяхното качество и съгласуваност.

 

Принципи на връзка между бизнес процесите  и АВЕ

По възможност всяко АВЕ се свързва с един от процесите на ниво 2 еТОМ. Такъв процес се нарича първичен.

 

       Пример: Процеса изпит включва три АВЕ - студенти, преподаватели, дисциплини.

 

На фигурата по-долу е показана онтологична схема демонстрираща начина на участие на АВЕ при структуриране на данните чрез използване на модела PER.

За указания пример обекта  дисциплина участва в обекта процес изпит в отношение 1:п, а за обектите преподаватели и студенти, които са в отношение n : m с процеса , се създават обекти за връзка - комисия и изпитани студенти

        

 

 

Архитектура  АВЕ

Моделът EIM се фокусира върху информация, непосредствено отнасяща се до бизнес дейността на организацията. Елементите данни, представляващи интерес от гледна точка на бизнеса се наричан същности/обекти. За всяка АВЕ се определя основна същност - същност информацията, за която е събрана в тази АВЕ.

Съдържанието на представените в АВЕ данни трябва да бъде непротиворечиво и информативно.

За осигуряван на тези изисквания за всяка АВЕ е разработен набор от категории, които трябва да се обхващат от включените в нея данни градивни блокове.

  • Основен обект определя същността на останалите обекти;

  • Стратегия и планиране;

  • Спецификация на основния обект описание на основния обект (статуси);

  • Взаимодействие - връзка с основния обект (вид бизнес взаимодействие);

  • Конфигурация - вътрешна структура на основния обект;

  • Ефективност на работа - качество на основния обект;

  • Тестване  средство за определяне състоянието на основния обект;

  • Проблеми  -  проблеми,които могат да възникнат;

  • История - Данни за периода на използване;

 

АВЕ се реализира във вид на хъбова архитектура, като първичния ключ на основната същност участва  във всички данни градивни блокове.

  

       Пример за вградени градивни блокове в три АВЕ преподавател, студент, дисциплина.

 

Категория АВЕ

Преподавател

Студент

Дисциплина

Същност

Преподавател

Студент

Дисциплина

Стратегия и план

Задачи и критерии

 

Задачи и критерии

Статуси

Научна степен, научно звание,

Образователен, семеен, криминален

Изпит

Тип оценка

Комуникация

Комуникации с преподавателя

Комуникации със студента

Комуникации с други дисциплини

Конфигурация

Паспортни данни

Паспортни данни

Данни за дисциплината

Параметри за ефективност

Параметри за ефективност

Параметри за ефективност

Параметри за ефективност

Средства за тестване

атестация

изпити

обсъждане

Проблеми

Проблеми на преподавателя

Проблеми на студента

Проблеми на дисциплината

История/биография

Биография на преподавателя

Биография на студента

История на дисциплината