Управление на данни

©Христо Тужаров,

 Стефан Калчев, 2013   

 

Модел PER нотации

 

[Home] [Съдържание] [Консултации] [Студентите]

Модел PER

Модел PER нотации

Нива на модел PER

Модел PER примерни диаграми

Методика за моделиране на данни 

Препоръки за дизайна на приложението 

 

Обектен модел PER - интелектуално средство за структуриране и моделиране на данните от реалния свят. Съвкупност от обекти в дадена предметна област и връзките, които съществуват между тях. Обектите  са подредени в йерархична дървовидна структура, съгласно специфични за модела правила.

 

Обектна блок-схема  - визуално представяне на обектния модел PER с използване на определени символи и конвенции.

 

Символ

Значение

Примерна схема

Описание

ОВ

Обект връзка

 

Логическо свързване между два или повече типови обекта. Използва се при релации от тип “много към много”. Изразява се с израз - продажба на стока, изпит на студенти, заемане на книги.

ОП

Обект процес

Включва данни за процеса, предмет на моделиране. Изразява се с глагол -  продава, купува, поръчва.

ОО

Основен обект

Включва основни данни за обекти, които пряко или косвено участват в процеса.. Изразява се със съществително име -. клиенти, стоки, книги, автори.

ПО

Подчинен обект

Представя подробни данни за основния обект. Изразява се с името на основния обект и пояснение – клиенФД, клиентКОМ, клиентИД.

ОС

Обект списък

Включва данни с относително постоянен характер, явяващи се атрибут на основния обект. Изразява се със съществително - град, професия, социален статус, образование, отдел.

атрибут

Свойство на обект от реалния свят. Всеки атрибут съдържа значение, което помага да се идентифицира обекта - номер, име, цена, дата.

Ограничения при реализация на връзки между типовете обекти

 

 

Правила на модел PER

  • Първичният ключ  на типов обект от  по долно ниво се явява външен ключ на типов обект от по - горно ниво.

  • Връзката на обекта от по-долно ниво е в отношение 1 към N с обекта от по-горно ниво.

  • Обектът за връзка притежава съставен ключ от  първичните ключове на два или повече обекти от по - долни нива.

Основни принципи на модел PER

  • Уникалност – всеки атрибут на типовия обект  трябва да представя уникална информация

  • Идентификация – всеки обект трябва да съдържа уникален идентификатор, който включва един или повече атрибута.

  • Функционална зависимост – атрибутите, включени в типовия обект трябва да го описват напълно и  да зависят  единствено от идентификатора на обекта.

  • Независимост на данните – промяната на данните в един обект (без тези на идентификатора)  не трябва да се отразява на данните в другите обекти от модела.

Функционална схема на модел PER

Функционирането на модела се изяснява чрез диаграмата показана по-долу

 

Функционална схема на модел PER