Управление на данни

Христо Тужаров, Стефан Калчев, 2013   

Развитие моделирането на данни

 

[Home] [Съдържание]

Рамка за моделиране на данни

Онтология Моделирне на данни

Фактори на рамка за моделиране на данни

Околна среда за моделиране на данни

Развитие моделирането на данни  

 

Интеграция

Организациите са все по-зависими от интеграцията на данните, която изисква да се свързват приложните системи и складовете за данни в общи решения.

 

Разнообразните източници и дейности като сливане, придобиване и т.н. налагат необходимостта от умелото интегриране на системите за подпомагане потребностите на бизнеса. Има широк спектър от възможности за интегриране на данни, които осигуряват работа в реално време.

 

Заинтересовани лица

Заинтересованите лице са физическо лице или група, които биха могли да повлияят или да бъдат повлияни от процеса по моделиране на данни. Най-често те са бизнес групи, ИТ екипи, архитекти на данни и администратори на бази данни.

 

Най общо те включват групи, които създават данни, тези, които използват данни, както и тези, които определят правила и изисквания за данни.

 

Качество на данните

Качеството на данните това е: пълнота, постоянство, своевременност и точност които правят възможно тяхното използване за достигане на конкретни цели.

 

Качеството на данните се разглежда през схемата:

 

Цикъл Data Quality Monitoring (DQM)= цикъл на Деминг (PDCA)

 

  • План, спецификация - DQ екип оценява обхвата на съществуващи проблеми

  • Изпълнение реализират се планираните дейности;

  • Контрол, мониторинг - непрекъснато активен мониторинг на качеството на данните по време на различните ползвания.

  • Промяна - предприема действия за справяне и решаване на DQ въпроси

 

Корпоративна перспектива

Моделирането на данни е важно да се реализира през призмата на корпоративната перспектива. Дълги години в тази област се робуваше на единичния, откъслечен подход (решаване на отделни проблеми днес финанси, утре доставки и т.н.), което води до дублиране и неефективно използване на данните.

 

Днес са налице усилия за изправяне на тази грешка, като се търси интеграция на отделните информационни системи в обща корпоративна система.

 

Култура, промени, лидерство

Важни въпроси, които изискват постоянно внимание в организациите и налагат необходимостта от предприемане на специфични мерки за успешното им прилагане