Управление на данни

©Христо Тужаров, Стефан Калчев, 2013 

Модел на данни

 

[Home] [Съдържание]

Моделиране на данни

Подходи в основата на моделиране на данни

Място и роля на моделирането на данни

Модел на данни

Видове модели на данни

Концепции в моделирането на данни

Методики за моделиране на данни

Примери на конвенции за синтаксис   

 

Модел на данни

Основно преназначение на моделите се явява облегчаването на ориентецията в пространствто от данни и помощта при отделяне на детайлите, важни за бизнеса. За успешно водене на бизнес в съвременните условия е необходима ясна представа за връзките между различните компоненти и за общата картина на организацията.  Идентификацията на всички детайли и връзки с помощта на моделите на данни позволява ефективно използване   на време и инструменти  в работата на организацията.

 

Модели на данни  - абстрактни модели, описващи начина за представяне на данни и управление на достъпа до тях. Моделите на данни определят елементите на данните и връзките между тях в една или друга предметна област.

 

Модел на  данни – това е навигационен инструмент, както за бизнес, така и за ИТ професионалистите, в който се използват определен набор символи и думи за точното обяснение на определен клас реална информация. Моделът на данни еднозначно определя значението на данните, които в този случай се явяват структурирани данни (в противоположност на неструктурираните данни, такива като  аидио и видео данни.).

 

Реалния модел на данни често се нарича диаграма същности - връзки (entity relationship diagram - ERD) доколкото тя изобразява данните в термини на същности и връзки.

 

Съществуват няколко нотации  ERD. Голяма част от тях се наричат на имената на откривателите  (т.е., Chen, Martin, Bachman, Merise), както и на публикувания стандарт (т.е., IDEF1X).

 

Днес в научната литиратура терминът «модел на данни» се разглежда в повечето от случаите като инструмент за моделиране. (2)

 

Е. Код е един от първите които достатъчно формално определя това понятие. В статията си «Модели на данни в управлението на бази данни»[3]  той определя модела на данни като комбинация от три компонента:

  1. Коллекции от типови обекти  от   данни, образуващи базови строителни блокове за всяка база данни, съответстваща на модела;

  2. Коллекции от общи правила за цялостност, ограничаващи набора от екземпляри на тези типове обекти, които закономерно могот да се появят във всяка такава база данни;

  3. Коллекции от операции, приложими към такива екземпляри от обекти за подбор и други цели.

Изисквания към модела на данни

  • Да отразява съответните бизнес изисквания;

  • Да бъде ясен и недвусмислен за всички (не само на авторите).

  • Да бъде стабилен при променящи се изисквания за данни.

  • Да бъде гъвкав при променящите се бизнес практики.

  • Да се използва многократно.

  • Да е в съответствие с други модели, от същата предметна област

Роля на модела на данни

 

 

 

 

 

1.      Дейт К. Дж. Введение в системы баз данных. — 8-е изд. — М.: «Вильямс», 2006.

2.     М. Р. Когаловский. Абстракции и модели в системах баз данных

3.     Codd, E.F. "Data Models in Database Management. Proc. Workshop in Data Abstraction, Databases, and Conceptual Modelling (Michael L. Brodie and Stephen N. Zilles, eds.), Pingree Park, Colo. (June 1980): ACM SIGART Newsletter No. 74 (January 1981); ACM SIGMOD Record 11(2), February 1981; ACM SIGPLAN Notices 16(1), January 1981

4.     Date C.J. , The relational model will stand the test of time , Intelligent Enterprise, June 1, 1999