Управление на данни

©Христо Тужаров, 2013 

Управление архитектурата на данни

Data Architecture Management

 

[Home] [Съдържание]

Управление на данни (Data Governance)

Управление архитектурата на данни

Анализ и дизайн на данните

Управление на бази данни

Управление сигурността на данните

Управление на основни и справочни данни

Управление на хранилища на данни и бизнес интелект

Управление на контент

Управление на метаданни

Управление качеството на данните  

 

Управление на архитектурата на данни - разработване и поддръжка на архитектурата на данни в организация.

 

Архитектурата на данни е:

 • Интегриран набор от спецификации на артефакти;

 • Определени стратегически изисквания към данните;

 • Интеграция на активите от данни;

 • Синхронизирани с бизнес стратегията инвестиции в данни.

Архитектурата на данни включва:

 • Корпоративни семантични модели на данни;

 • Модели на предметните области;

 • Йерархия на същностите;

 • Концептуални модели;

 • Логически модели;

 • Бизнес речник;

 • Таксономии на данни;

 • Жизнен цикъл на същностите.

Въпроси на които дава отговор архитектурата на данни.

 • Кои артефакти трябва да бъдат разработени и поддържани?

 • Какво ниво на детайлност, да се поддържа?

 • Какви бизнес рискове трябва да бъдат управлявани?

 • Колко ще струва и какво време ще е необходимо?

 • От кои артефакти се нуждае организацията днес?

 • Как да се създаде архитектурата итеративно с течение на времето?

 

Дейности по управление архитектурата на данни

         1. Разработване на Enterprise модел на данните (P)
         2. Привеждане в съответствие с други бизнес модели (P)
         3. Дефиниране на  архитектурата на данни (P) 
         4. Дефиниране на интеграция на данни / MDM архитектура  (P)
         5. Дефиниране на информационно хранилище (Data Warehouse) / платформа BI (P)
         6. Дефиниране на  Metadata архитектура (P)
         7. Дефиниране на Enterprise таксономии и пространства (P)