Бази данни

© Христо Тужаров, 2007

 

ПРОУЧВАНЕ И АНАЛИЗ НА ИЗИСКВАНИЯТА

[Home] [Съдържание] [Асеневци] [Инфопедия] [Начало на книгата]

 

ЖИЗНЕН ЦИКЪЛ НА ПРОЕКТИРАНЕТО НА БАЗА ДАННИ

ЕТАПИ НА ЖИЗНЕНИЯ ЦИКЪЛ

ПРОУЧВАНЕ И АНАЛИЗ НА ИЗИСКВАНИЯТА

КОНЦЕПТУАЛЕН МОДЕЛ НА ДАННИТЕ

ЛОГИЧЕСКИ МОДЕЛ

ФИЗИЧЕСКИ МОДЕЛ НА ДАННИТЕ 

Основна цел на проучване и анализ на изискванията

Получаване на отговор на следните въпроси:

 • За какво ще се използва БД?

 • Какво очакват от ней потребителите?

За да се определят изискванията към БД, е необходимо да се идентифицират компонентите на информационната система, взаимодействащи с нея. Такива са новите и евентуално разработените потребителски приложения.

 

Изискване

Условие или възможности на системата за удовлетворяване на договор, стандарт, спецификация или друг документ (според ІЕЕЕ ).

Целта е да се разберат

 • Ясно нуждите на потребителите;

 • Изискванията към приложението;

 • Ограниченията върху решението.

Теми на проучване

Изследването на системата е особено важен етап в процеса на цялата раз­ра­­ботка. Допус­натите пропуски на този етап рефлектират върху пълнотата на проекта. Най-общо е необходимо  да се проведе проучване в следните насоки:

 • Функционирането на съществуващата система и несъвършена ли е тя.

 • Икономическата и организационна среда на системата и възможните промени в бъдеще.

 • Проблемите, слабите места и ограниченията  на системата, както и по­ро­дилите ги причини.

 • Основните процеси и начина на тяхното реализиране.

 • Типовете данни и техния обем.

 • Справките и отчетите, необходими за функциониране на системата.

 • Потребителските изисквания и възможностите за тяхната реализация.

По време на проучването и анализа е важно да се осмислят взаимовръзките между отделните компоненти на системата, като за целта се ползва показаната по-долу блок - схема.

 

     

 

 

Таблица на задачите  на проучването

 

Задачи

Инструменти

Резултати

1.0.Формулиране на въп­росите за проучването.

Таблица на типови въп­роси

 

Планиране на изследването.

2.0.Събиране на инфор­мация.

Интервю, анкета, доку­мента­ция, наблюдения, ста­тистика 

Набиране на необходимата информация чрез разнообразни средства.

2.1.Организационна схема, основни функции.

Организационна схема

Таблица ”Функции -структура”

Изясняване архитектурата на ИС и необходимите за всяко звено справки и отчети.

2.2.Анализ на проблемите и ограниченията

Анализ на отклоненията и проблемите. 

Скица на проблемите

Таблица на проблемите и слабите места

Определяне на необходимите корекции в съществуващата ИС.

2.3.Изясняване на потребителските изисквания

Таблица “Типове изисквания”

Модел на данните

Уточняване на изискванията към ИС и основните типове обекти.

2.4.Изследване на процесите

Таблица “събития процеси”

Определяне и описание на основните процеси.

2.5.Изследване на типовете обекти

Обектен модел на данните

Определяне на основните типове обекти и техните атрибути.

2.6.Уточняване на изходната информация

Потребителски изисквания.

 

 

Указаните дейности не се изпълняват последователно. Те са дадени в този ред за по-голяма прегледност. При изследването е важно да се постигнат крайните резултати, т.е. да се опишат основните потребителски изисквания  и  да не се пропуснат някои важни детайли.