Бази данни

© Христо Тужаров, 2007

 

ЖИЗНЕН ЦИКЪЛ НА БАЗАТА ДАННИ

 

[Home] [Съдържание] [Асеневци] [Инфопедия] [Начало на книгата]

 

ПРОЕКТИРАНЕ НА БД

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА БАЗА ДАННИ

ЖИЗНЕН ЦИКЪЛ НА БАЗАТА ДАННИ

ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА ПРОГРАМНО ОСИГУРЯВАНЕ

ПОДХОДИ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА ДАННИТЕ 

 

Жизнен цикъл на база данни

Непрекъснат процес, който обхваща периода от възникване на идеята за създаване на базата данни до снемането и от експлоатация.

 

Модел на  жизнен цикъл на база данни

Структура, определяща последователността на  изпълнение и взаимовръзка на процесите, действията и задачите, изпълнявани в течение на жизнения цикъл.

 

Моделът на жизнения цикъл зависи от спецификата на БД  и спецификата на условията, в които последната се  създава и функционира.

 

Основен нормативен документ, регламентиращ ЖЦ на програмното осигуряване, се явява международния стандарт ISO/IEC 12207 (ISO - International Organization of Standardization (Международна организация по стандартизации), IEC - International Electrotechnical Commission (Международна комисия по eлектротехника).

 

         Стандарт ISO/IEC 12207

Описва структурата на  процесите на жизнения цикъл, но не конкретизира в детайли, как се реализират или се изпълняват конкретните действия и задачи, включени в тези процеси.

 

Неговите препоръки се явяват общи за всеки модел на  жизнения цикъл, за всяка методология и технология на разработка.

 

Структура на ЖЦ на база данни

Процеси, действия, и задачи, които трябва да бъдат изпълнение по време на създаване на БД.

 

 

 

 Дефиниране на системата

Обхваща дефиниране на предметната област и обхвата на БД. Описва потребителите на системата и необходимите им приложения. Уточнява потребителските интерфейси и необходимите ограничения.

 

Проектиране на БД

Разработват се концептуален, логически и физически модели на БД. Избира се подходяща СУБД.

 

Реализацията на БД

По създадения проект се разработва прототип БД. За целта се използват съответни инструментални среди.

 

Тестване и валидиране

Създадения прототип се тества и проверява за съответствие с изискванията на потребителите. При откриване на несъответствие приложението се доработва до постигане на съгласие.

 

Зареждане или конвертиране на данни

Данните необходими за функциониране на приложението се конвертират ако са налични в друга система или се зареждат директно в БД.

 

Експлоатация на БД

Провежда се обучение за работа с БД. БД и съответното приложение се въвеждат в експлоатация.

 

Управление и поддържане на БД

Управлява се конфигурацията и профилите на потребителите. При необходимост системата се усъвършенства.