Бази данни

© Христо Тужаров, 2007

 

 ПРИНЦИПИ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА БАЗА ДАННИ

 

[Home] [Съдържание] [Асеневци] [Инфопедия] [Начало на книгата]

 

ПРОЕКТИРАНЕ НА БД

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА БАЗА ДАННИ

ЖИЗНЕН ЦИКЪЛ НА БАЗАТА ДАННИ

ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА ПРОГРАМНО ОСИГУРЯВАНЕ

ПОДХОДИ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА ДАННИТЕ

 

Ефективно структуриране на  информацията

Изключване на повтарящите се данни.

 

Създаване на разпределени бази данни чрез използване на няколко  сървъра, свързани в локална или глобална мрежа, така че за потребителя да представляват единно цяло.

 

Осигуряване на бърз достъп до базата данни

Скоростта на работа зависи от СУБД, структурата на програмните приложения, възможностите на компютрите, на сървъра и клиента, както и от характеристиките на мрежата.

 

Осигуряване на възможност за разширение на базата с нови данни.

Причини за разширение на базата данни се явяват  ръстът на организациите, новите потребителски изисквания, измененията на нормативни документи, появата на нови приложения.

 

Осигуряване на цялостност на данните

Базите данни трябва да съдържат само проверена информация. Осъществява се с помощта на набор от правила, при нарушаването на които се появява съобщение за грешка

 

Предотвратяване на несанкциониран достъп

Използват се средства за идентификация на потребителя—пароли, цифров подпис и др.

 

Предоставяне на ограничен достъп.  

Контролира се правото за достъп до информацията, като и правото за промени в данните.

 

Облекчено създаване на приложения.

От възможностите на СУБД зависи скоростта, с която се създават нови приложения или се модифицират  старите приложения.