Бази данни

© Христо Тужаров, 2007

 

 

РЕЛАЦИОННИ ОПЕРАЦИИ

[Home] [Съдържание] [Асеневци] [Инфопедия] [Начало на книгата]

РЕЛАЦИОНЕН МОДЕЛ

СЪЩНОСТ НА РЕЛАЦИОННИЯ МОДЕЛ

СЪОТВЕТСТВИЕ “РЕАЛЕН СВЯТ - БАЗИ ДАННИ”

ПРИНЦИПИ НА РЕЛАЦИОННИЯ МОДЕЛ

НОРМАЛИЗАЦИЯ НА ДАННИТЕ

РЕЛАЦИОННИ ОПЕРАЦИИ 

Отношенията могат да бъдат базови или производни.  В схемата на БД, базовите отношения представляват таблици. Те съответстват на физическото представяне в БД.

 

Производно отношение (derived relation)

Това е отношение, което се формира чрез други отношения, а не чрез атрибути. Релационния модел позволява да се създават различни видове производни отношения.

 

Производните отношения съществуват във вид на представяне (views) в Microsoft SQL Server и заяви (queries) в механизма на СУБД Microsoft Jet. В релационната теория  масово се използва и за двата случая термина представяне.

 

Производните отношения се реализират чрез релационни операции. Те служат за обновяване на БД и за извличане на информация, която отговаря на задени условия.

 

Операции за обновяване на БД

 • Въвеждане на нов кортеж;

 • Изтриване;

 • Модифициране.

Операции за извличане на данни

 

         Релационна алгебра

Представлява формален език, който илюстрира основните операции за обработка на релационната БД. Чрез него се обработва кортежи, разположени в едно или няколко отношения с единствен оператор, без да се организира цикъл. С уговорки може за се причисли към процедурните езици, тъй като указва начина за изграждане на нови отношения. Тя се явява база за останалите видове релационни езици.

 

       Релационно смятане

Непроцедурен  формален език, разработен от Е. Код, при който потребителят указва какво да се съдържа в резултатното отношение. Този език се използва за определяне възможностите на другите типове релационни езици.

Предложените от КОД операции на релационната алгебра се делят на две групи:

 

                      Множествени операции

Използват се тъй като всяко отношение представлява по принцип множество от кортежи.

 • Обединение (union)

 • Сечение ( intersection)

 • Разлика (differense)

 • Декартово произведение ( cartesian product)

                      Релационни операции

Разработени са специално за БД

 • Селекция (select)

 • Проекция (project)

 • Съединение (join)

 • Деление ( division)

Съвременни езици 

Поради голямата сложност на горепосочените езици, на тяхна база за разработени практически ориентирани езици за обработка на данните в БД:

 • Езици ориентирани към трансформация – представляват клас непроцедурни езици, при които входните данни се преобразуват в информация, като за целта се използват фиксирани структури за описание на търсения резултат. Такива езици са: SQUARE, SEQUEL и производния му език SQL.

 • Графични езици – използват шаблони за заявки, които потребителят попълва с примери, описващи необходимите резултати. Такъв език е Query-by-Example,създаден първоначално от IBM и понастоящем реализиран в СУБД Access.