Бази данни

© Христо Тужаров, 2007

ПРИНЦИПИ НА РЕЛАЦИОННИЯ МОДЕЛ

 

[Home] [Съдържание] [Асеневци] [Инфопедия] [Начало на книгата]

 

РЕЛАЦИОНЕН МОДЕЛ

СЪЩНОСТ НА РЕЛАЦИОННИЯ МОДЕЛ

СЪОТВЕТСТВИЕ “РЕАЛЕН СВЯТ - БАЗИ ДАННИ”

ПРИНЦИПИ НА РЕЛАЦИОННИЯ МОДЕЛ

НОРМАЛИЗАЦИЯ НА ДАННИТЕ

РЕЛАЦИОННИ ОПЕРАЦИИ 

Таблици и уникалност

 • Всички данни се съхраняват в таблици.

 • При създаване на приложения, всяка таблица представя типов обект от реалния свят.

 • Таблиците съхраняват данни за процесите и участниците в тях.

 • Уникалността на записите в таблиците се гарантира чрез избор на първичен  ключ -  идентификатор, който включва един или повече атрибута.

 • Всеки атрибут на типовия обект  представя уникална информация.

 • Атрибутите, включени в типовия обект го описват напълно и зависят  единствено от идентификатора на обекта.

 • Промяната на данните в един обект (без тези на идентификатора) не се отразява на данните в другите обекти от модела.

Външни ключове и домени

Външен ключ -  стойност която се явява поле /свойство/ за една таблица и първичен ключ за друга таблица.

 

 

 

  

Външните ключове са основата за формиране на релационните връзки.

Външните ключове трябва да са в една и съща област /домен/, със съответстващите им първични ключове.

 

 Релационни  връзки

 

Релация едно към едно

 Две таблици са свързани в релации едно към едно, ако за всеки ред от едната таблица има най много един ред в другата таблица.

 

 

 

Релация едно към много

 Проявява се когато една таблица има нула или много свързани “дъщерни” записи в друга таблица.

В някои случаи едната страна на релацията е това, което се нарича таблица за справка. Тези таблици обикновено съдържат относително постоянни  справочни данни.

 

 

Релация много към много

 Съществува, когато на всеки ред от първата таблица съответстват множество редове във втората таблица и за всеки ред от втората таблица има множество редове от първата таблица.   Обик­новено се  реализира чрез  създаване на таблица за “връзка”, която да се идентифицира от съставен ключ, съдържащ  първичните ключове на двете таблици.

 

 

 

 

 

Възможности на релационния модел

 

Дефиниране на данни

 • Дефиниране обектите, техните атрибути и връзки, които ще се използват в приложението.

 • Дефиниране типа на данните (числа, символи и други).

 • Форматиране и валидизиране на данните.

Обработка на данни

 • Филтриране или сортиране на избрани полета с данни.

 • Обобщаване на данните по определени критерии.

 • Актуализиране, изтриване, копиране в друга таблица или създаване на нова таблица, съдържаща данните. 

Контрол на данните

 • Даване права за четене, актуализиране или въвеждане на данните.

 • Създаване правила за ползване на данните от много потребители.