Бази данни

© Христо Тужаров, 2007

 

ЯДРО НА СУБД

 

[Home] [Съдържание] [Асеневци] [Инфопедия] [Начало на книгата]

 

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА БАЗИ ДАННИ

СЪЩНОСТ НА СУБД

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ НА СУБД

ЯДРО НА СУБД

ИЗИСКВАНИЯ ЗА РЕЛАЦИОННА СУБД

 

Ядро на СУБД

Често го наричат Data Base Engine. Включва:

  • компилатор на езика на БД (обикновено SQL);

  • подсистема за поддържане времето за изпълнение;

  • набор ютилита (помощни програми).

В някои системи тези части са ясно разделени, в други – не са.

 

Характерни особености на ядрото на СУБД

  • Ядрото на СУБД притежава собствен интерфейс, не достъпен за потребителите и използван в програмите, изпълнявани от SQL компилатора (или в подсистемата за  поддръжка изпълнението на тези програми) и ютилитата на БД.

  • Ядрото на СУБД се явява основна резидентна част на СУБД.

  • При използване архитектурата "клиент-сървър", ядрото се  явява основна съставляваща на сървърната част на системата.

 

Основни функции на ядрото на СУБД

В съответствие с основните функции на СУБД могат да се определят следните компоненти на ядрото:

  • Мениджър на данните – отговаря за управление на данните във външната памет;

  • Мениджър на буфера – управлява буферите на оперативната памет;

  • Мениджър на транзакциите – управлява транзакциите;

  • Мениджър на дневника – управлява дневника.

Функциите на тези компоненти са взаимосвързани и за осигуряване коректна работа на СУБД те трябва да взаимодействат по добре измислен и проверен протокол.

 

Компоненти на ядрото на СУБД

 

Компилатор на езика на БД

Извършва компилация на операторите на езика на  БД в изпълнимата програма.

 

Основен проблем на релационните СУБД се явява това, че езиците на тези системи (като правило SQL) се явяват  непроцедурни, т.е. се специфицира някакво действие, но то не е процедура, а само описано в някаква форма условие за извършване на действието. Това налага  от компилатора да се използват сложни методи за оптимизация на операторите.

 

Подсистема за поддръжка времето на изпълнение

Резултат от компилацията се явява изпълнима програма, най често в изпълним вътрешно машинно-независим код.  Реалното изпълнение на оператора се извършва от подсистемата за поддръжка времето за изпълнение, която се явява интерпретатор на този вътрешен език.

 

Ютилита на БД

Предназначени са изпълнение на такива процедури, които е неудобно да се изпълняват на езика на БД – например зареждане и изключване на БД, събиране на статистика, проверка на целостта на БД и т.н.