Бази данни

© Христо Тужаров, 2007

 

СЪЩНОСТ НА СУБД

 

[Home] [Съдържание] [Асеневци] [Инфопедия] [Начало на книгата]

 

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА БАЗИ ДАННИ

СЪЩНОСТ НА СУБД

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ НА СУБД

ЯДРО НА СУБД

ИЗИСКВАНИЯ ЗА РЕЛАЦИОННА СУБД

 

Същност на СУБД

Всяка система за управление на бази от данни (СУБД) е програмна система, чиито предназначение е да създава и управлява данните, организирани в базата данни.

 

Под управление трябва да се разбира търсене и обработка на данни, както и поддържането им в актуалност. Последната функция на СУБД изисква наличие на операции за добавяне на нови данни, изменение и отстраняване на съществуващи данни в базата данни.

 

Характеристики на СУБД

 

Контрол на излишеството

Всяка логическа единица от данни се съхранява на едно единствено място и не подлежи на дублиране. На потребителите се осигуряват унифицирани средства за достъп до нея.

 

Устойчивост на съхраняваните данни

Съхраняваните данни са устойчиви, защото не се променят след направените върху тях обработки.

 

Поддържане на каталог

Базата данни съдържа не само данните, но и описание на всяка информационна единица, както и на различните ограничения, наложени върху нея.

 

Тази информация се нарича метаданни и се съхранява в системния каталог на СУБД.

 

Това дава възможност СУБД да работи с една или повече бази данни стига описанието им да се съдържа в каталога.

 

Моделиране на данни

СУБД използва модел на данните, чрез който данните се представят пред потребителя в абстрактен вид (например: обекти, атрибути и връзки). 

 

Използването на модел скрива от потребителите подробности за съхранението на данните.

 

Поддържане на ограничения за цялостност

При проектиране и използване на базата данни се работи с правила, които се извеждат от семантиката на данните, съответстват на изискванията на предметната област.

 

Зададените ограничения се контролират автоматично от СУБД при работа с  базата данни.

 

            Осигуряване независимост между данни и програми

Отделянето на логическата структура на данните от тяхното физическо представяне обуславя независимостта на данни от програми.

 

СУБД организира данните, като не отчита спецификата на различните приложения, които ги използват. Процедурите за достъп остават еднакви за всички приложения и в този смисъл те са независими от данните.

 

Работа с различни потребителски представи

Потребителска представа – разбиране на всеки от потребителите на базата данни за структурата и съдържанието и.

 

Потребителската представа се явява подмножество на базата данни или съдържа виртуални данни, които са извлечени от базата данни без да се съдържат явно в нея.

 

За поддържане на потребителските групи, СУБД включва различни потребителски представи върху една и съща база данни. Те се реализират чрез различни интерфейси за работа с базата данни.

 

Споделяне на данните

Системи обработващи интерактивни (в реално време) заявки и приложения, при които много потребители работят едновременно с една и съща база данни.

 

СУБД осигурява споделянето на интегрираните в БД данни между различни потребители. Тя управлява едновременното обновяване на данните чрез средства за контрол на паралелния достъп.

 

            Управление правата за достъп до данните

При работа на множество потребители с базата данни се налага управление на правата им за достъп, както и допустимите операции, които могат да извършват с базата данни.

 

За целта се използва специализиран модул на СУБД за защита и контрол на достъпа до базата данни. Правата на отделните потребители се установяват чрез използване на пароли.

 

Защита на данните

СУБД разполага със средства за възстановяване на данните при появата на грешки или повреди.

 

Налагане на стандарти

Стандартизираното представяне и обработка на данните прави възможен обмена им между различни потребители или прехвърлянето им в други системи.

 

Основни функции на СУБД

Работата с данните се улеснява, благодарение на трите основни функции, които притежава всяка програма за управление на базата данни:

  • Селекция – избор на определени редове от таблицата. Има две възможности – или визуално да бъдат прегледани всички записи в таблицата, или да се използват възможностите на системата за управление на база данни (СУБД).

  • Проекция – избор на определени колони от таблицата.

  • Релациониране – свързване на данни от две и повече таблици.