Бази данни

© Христо Тужаров, 2007

ОБЕКТНО ОРИЕНТИРАН МОДЕЛ

 

[Home] [Съдържание] [Асеневци] [Инфопедия] [Начало на книгата]

МОДЕЛИ НА  БАЗИТЕ ДАННИ

МОДЕЛИ НА ДАННИТЕ

ЙЕРАРХИЧЕН МОДЕЛ НА БАЗА ДАННИ 

МРЕЖОВ МОДЕЛ НА БАЗА ДАННИ

РЕЛАЦИОНЕН МОДЕЛ НА БАЗА ДАННИ

ОБЕКТНО ОРИЕНТИРАН МОДЕЛ 

Предназначение на обектно ориентирания модел

Съществуват приложения със сложни, взаимосвързани данни, чието управление изисква получаване на информация разпределена във времето.

            Компютърно проектиране(CAD –Computer Aided Design )

Използват се компютъризиране процеса на разработка на сложни изделия. CAD базата данни съхранява данни, свързани с проектиране различни електронни или механични конструкции (сгради, машини, интегрални схеми и т.н.).

          Средства за автоматизирано проектиране (CASE - Computer Aided  Software Engineering )

Използват се автоматизиране процеса на проектиране и разработка на информационни системи и софтуер. БД съдържа данни, свързани с жизнения цикъл на разработваната информационна система – потребителски изисквания, анализ, проектиране, моделиране, тестване, документация и т.н.

Компютъризирано производство (CAM - Computer Aided Manufacturing)

Използват се за управление на производството. БД съдържа данни за произвежданите продукти, заедно с данни за самото производство. Приложенията трябва да дават отговори в реално време и да следят за оптимално протичане на процесите. Използва се комбинации от стандартни алгоритми и правила, за да се реагира на различни условия.

Мултимедийни системи ( Multimedia Sistems)

Използват се различни области, основно за управление и представяне на бизнеса. БД съдържа данни от различен и разнороден тип –текст, аудио, видео, анимация, графика и т.н. Тяхната структура обикновено е описана на специализиран език HTML, XML.

Същност на обектно ориентирания модел

Обектния модел на данните реализира целия набор функции, присъщи на съвременните СУБД плюс възможностите на обектното програмиране. По този начин се интегрират преимуществата на СУБД с мощен обектен език за програмиране обектите на БД.

Същност на обектно ориентирания модел

 

Обектно-ориентирано  програмиране (ООП)

Метод за програмиране, при който главен елемент на програмата се явява обект.

Обект

Елементарна единица в ООП, включваща в себе си както описващите обекта данни, така и средствата за обработка на тези данни.

Клас

Обобщено описание на набор  обекти, притежаващи някои еднакви методи и структури от данни.

Подклас

По-подробно описание, отнасящо се към някакво специализирано подмножество на набор от обекти, от описания клас. Понякога подклас наричат също производни или дъщерни класове.

Инкапсулация

Обединяване на данните с процедурите и функциите в рамките на единно цяло - обекта;

В ООП обектът представлява запис, която съединява данните и процедурата, т.е. обектът притежава определени свойства и поведение.

При ООП в обекта е капсулиран механизма на едно или друго явление, което дава възможност на програмистите да използват този обект, при необходимост, без да се замислят как той е създаден.

Типичен пример на този подход е използването на елементи за управление (ActiveX-компоненти).

Наследяване

Възможност за създаване йерархия на обектите с използване наследяване на техните характеристики.

Обектите могат да наследяват свойства и поведение от други обекти, които се наричат родителски обекти. Това води до повторно използване на вече написан код.

При наследяване новият обект има всичко с което разполага стария родител, плюс новите свойства определени от създателя му.

Полиморфизъм

Задаване име на действие, което се предава нагоре и надолу по йерархията на обектите, с реализация на действието по начин, съответстващ на всеки обект в йерархията.

Терминът произхожда от гръцки и означава много форми.

Обектите, разполагащи с едноименни методи или свойства, могат с лекота да се управляват в хода на програмата, независимо от това, че тези едноименни свойства и методи изпълняват абсолютно различни действия. Например, свойството Font, широко разпространено в много компоненти.

      Идентификация на обектите

Присвояване на обекта уникален идентификатор, което прави всеки обект в СУБД уникален. Обикновено идентификаторът е невидим за потребителя и не се променя при никакви обстоятелства.

 

Достъп до обектната ориентирана база данни (ООБД )

 

 

 

До ООБД се осигурява достъп от различни източници на данни:

  • Релационни СУБД;

  • Интерфейси на СУБД с различни езици за програмиране C++, Java, Smalltalk и други;

  • Набор ActiveX-елементи (модули, възприемащи команди от високо ниво от приложения на VisualBasic, Delphi и т. н.);

  • Драйвер ODBC (Open Database Connectivity - към данните на ООБД получават достъп програми, използващи структуриран език за заявки SQL;

  • ORB-модул (Object Request Broker - брокер на обектни заявки, който осигурява взаимодействие с обектни приложения по протокола CORBA(Common Object Request Brokers Architecture - обща архитектура на брокерите за обектни заявки). Чрез модула се обезпечава работа в Интернет.

 

Стандартизация на обектно ориентирания модел

В основата на развитието на всяка технология стои нейната стандартизация.

 

През 1992 година водещите в областта разработчици създават групата Object Database Management Group (ODMG) за съгласуване и изработване на стандарти.

 

На този етап са разработени стандарти по езиците за запитвания, по езиците за управление и описание на обектите.