Бази данни

© Христо Тужаров, 2007

 

РЕЛАЦИОНЕН МОДЕЛ НА БАЗА ДАННИ

[Home] [Съдържание] [Асеневци] [Инфопедия] [Начало на книгата]

МОДЕЛИ НА  БАЗИТЕ ДАННИ

МОДЕЛИ НА ДАННИТЕ

ЙЕРАРХИЧЕН МОДЕЛ НА БАЗА ДАННИ 

МРЕЖОВ МОДЕЛ НА БАЗА ДАННИ

РЕЛАЦИОНЕН МОДЕЛ НА БАЗА ДАННИ

ОБЕКТНО ОРИЕНТИРАН МОДЕЛ 

Релационен модел на база данни

Основите на релационния модел на данните за пръв път са изложени от д-р Е. Код през 1970 г.

 

Тази работа се явява база за развитие на релационните бази, които днес се явяват доминиращи на  пазара.

 

Най-разпространено и задълбочено развитие на релационни модел се явяват работите на д-р К. Дейт. Съгласно Дейт, релационния модел се състои от три части:

  • Структурна част;

  • Цялостна част;

  • Манипулационна част.

 

 

Структурна част на релационния модел на база данни

Описва, какви обекти се разглеждат от релационния модел. Постулира се, че единствената структура от данни, използвани в релационния модел се явяват нормализирани n-арни отношения.

 

Цялостна част на релационния модел на база данни

Описва ограничения от специален вид, които трябва да важат за всякакви отношения във всички релационни бази.

 

Манипулационна част на релационния модел на база данни

Описва два еквивалентни начина за манипулиране на релационните данни – релационна  алгебра и релационни изчисления.

 

Основни понятия на релационния модел на база данни

Релационния модел представя данните в база данни като релации (отношения).

 

Неформално всяко отношение се явява таблица, съдържаща подредени по определен начин стойности.

 

Всяка редица в таблицата представлява съвкупност от свързани помежду се данни, които описват свойствата на някакъв обект или взаимоотношение.

 Основни понятия на релационния модел на база данни

 

Релационна терминология

Неформална терминология

Релация или отношения

Таблица

Кортеж

Ред или запис

Атрибут

Име на колона или поле

Домейн

Тип на данните

 

 

Домейн – произволно множество от неделими (атомарни, нераз­ложими) стойности на атрибут.

Релационна схема – крайно множество от имена на атрибути.

Степен на отношението – броят на атрибутите.

Мощност на отношението – броят на кортежите.

 

Характеристики на релациите (отношенията)

  • Кортежите в отношението не са наредени – приема се кортежите в отношението не са сортирани по-някакъв начин.

  • Стойностите в рамките на даден кортеж не са наредени – мястото, на което се поставя даден атрибут в отношението не е от значение.

  • Стойностите в кортежите са атомарни – те могат да бъдат само единични.

  • Всяко отношение носи уникално име.

  • Всеки атрибут носи уникално име в рамките на дадено отношение.

  • Отношението не може да съдържа идентични кортежи.