Бази данни

© Христо Тужаров, 2007

МРЕЖОВ МОДЕЛ НА БАЗА ДАННИ

[Home] [Съдържание] [Асеневци] [Инфопедия] [Начало на книгата]

МОДЕЛИ НА  БАЗИТЕ ДАННИ

МОДЕЛИ НА ДАННИТЕ

ЙЕРАРХИЧЕН МОДЕЛ НА БАЗА ДАННИ 

МРЕЖОВ МОДЕЛ НА БАЗА ДАННИ

РЕЛАЦИОНЕН МОДЕЛ НА БАЗА ДАННИ

ОБЕКТНО ОРИЕНТИРАН МОДЕЛ 

Същност на мрежовия модел на база данни

Основни компоненти в този модел са записи и съвкупност от записи.

 

Обектите от една предметна област са обединени в “мрежа” (множество).

 

Базата данни се състои от няколко множества, а те от своя страна съдържат записи. Една съвкупност от записи може да се разполага в една или повече мрежи.

 

       Структурна диаграма на данните

Представянето на данни и връзките между тях се извършва чрез граф, върховете на който са типове записи, а дъгите – типове връзки. Графичното изображение на графа се нарича структурна диаграма на данните.

 

Моделът се представя с помощта на възли и свързващи структури. Всеки възел представя колекция от записи, а всяка свързваща структура  създава и представя релация в мрежова база данни.

 

Чрез структурната диаграма се свързват два възела, като единият възел е собственик, а другият възел е член. Всяка свързваща структура поддържа релация от тип едно към много, което означава, че един запис във възела собственик може да бъде свързан с един или повече записи във възела-член, но един единствен запис във възела-член може да бъде свързан само с един запис във възела –собственик.

 

Освен това един запис във възела-член не може да съществува без да е свързан със съществуващ запис във възела-собственик.

Структурна диаграма на данните

 

Компоненти на мрежовия модел на база данни

Основните компоненти в мрежовия модел на база данни са записи и съвкупност от записи.

 

Обектите от една предметна област са обединени в мрежа – множество.

 

Базата данни се състои от няколко мрежи, а те от своя страна съдържат записи. Една съвкупност от записи може да принадлежи на няколко мрежи.

мрежови модел на база данни

 

Предимства и недостатъци мрежовия модел на база данни

Предимства:

  • Бърз достъп до данните

  • Дава възможност на потребителите да създават заявки, които са по-сложни от тези при йерархичните бази данни

Недостатъци:

  • Работата в този модел се утежнява  от сложната логическа структура на данните, за да се осъществи достъп до всички записи.

  • Потребителят трябва да бъде много добре запознат със структурата на базата данни, за да може да обхожда свързващите структури.

  • Структурата не може да се променя лесно, тъй като това влияе на приложните програми, които взаимодействат с нея.