Бази данни

© Христо Тужаров, 2007

 

МОДЕЛИ НА ДАННИТЕ

 

[Home] [Съдържание] [Асеневци] [Инфопедия] [Начало на книгата]

МОДЕЛИ НА  БАЗИТЕ ДАННИ

МОДЕЛИ НА ДАННИТЕ

ЙЕРАРХИЧЕН МОДЕЛ НА БАЗА ДАННИ 

МРЕЖОВ МОДЕЛ НА БАЗА ДАННИ

РЕЛАЦИОНЕН МОДЕЛ НА БАЗА ДАННИ

ОБЕКТНО ОРИЕНТИРАН МОДЕЛ 

Определение за модел на данни

Съвкупност от абстрактни понятия, чрез които се описват свойствата на разработваното приложение, на което са присъщи следните свойства:

  • Статични свойства – задават се чрез обекти, техните атрибути и взаимовръзките помежду им.

  • Динамични свойства – определят се от операциите върху обектите.

Моделиране на данните

Процес на прехвърляне нещата от реалния в компютърния свят

 

 

Развитие на моделите на данни

До началото на 90-те години на ХХ век компютрите се наричат ЕИМ (електронно изчислителни машини), като обработваните данни представляват линейни структури от вида матрици, масиви и т.н.

 

Релационните СУБД безпроблемно осигуряват съхранението на този тип данни в хранилище, състоящо се от таблици, т.е. в бази  данни.

 

Днес мултимедийните приложения изискват ново ниво на организация на данните. Възниква необходимост от съхраняване на сложни, преплетени с много връзки неструктурирани данни.

 

Най големите производители на СУБД, отчитайки този факт, бързо вградиха в своите продукти поддръжка на обектния модел на програмиране.

 

По съображения за съвместимост те предлагат смесен подход – обектно–релационен.

  • IBM и Oracle радикално решават проблема, като преработват ядрата на своите СУБД (съответно, DB2 и ORACLE) с цел добавяне в него на обектни свойства.

  • Informix тръгва по друг път като закупува обектно-релационната СУБД Illustra и я вгражда в своята СУБД.

 

Сравнение на моделите на данни

Тенденциите сочат предимство на пазара на корпоративни системи за хибридните обектно релационни СУБД.

 

Обектът в релационната СУБД се разбива на съставни елементи, които се поместват в релационните таблици, което отрицателно влияе върху производителността.

 

Обектът в обектната СУБД се помества във вида в който е. Това създава възможности за по ефективна и оптимизирана обработка.

 

 

 

Релационни бази данни

Обектно- релационни бази данни

Обектни бази данни

Производители и продукти

ORACLE 7.x, Informix Dynamic Server,

DB/2,

OpenIngres,

Miscrosoft SQL Server,

Sybase SQL Anywhere

ORACLE 8.x, Informix Universal Server,

Universal Server DB/2 ,

UniSQL

ObjectStore, Gemstone, POET,

O2,

Versant,

Jasmine,

ODB-Jupiter

Модел на данните

Релационен модел

Релационен модел

Обектен модел

Лекота в разбиране и използване

Табличните структури леко се възприемат и съществуват множество продукти за крайните потребители.

Аналогично на релационните бази данни

Съществено се опростява разработката на приложни програми. Продукти за  крайните потребители са създадени относително малко.

Данни със сложни връзки

Множеството връзки води до появата на голямо количество таблици.

Аналогично на релационните бази данни

Възможно е създаване на сложни структури и обмен на съобщения между обектите.

Език за заявки

Стандартен SQL2, макар че всеки производител предлага специфични разширения.

Език за манипулиране на данните ObjectSQL, 100% съвместим с SQL2.

Език за  описание на обектите и заявките  унифициран с базов език за програмиране, например, с C++, Smalltalk, Java. Допълнително се предоставя език за обектни заявки OQL,

Оптимизация ядра СУБД

Ядрата  на релационните СУБД са оптимизирани за операции над таблици.

Ядрата на  обектно - релационните СУБД са оптимизирани за работа с таблици и цели обекти от типа сложни данни.

 

Ядрата на  обектните СУБД са оптимизирани за работа с обекти.