Комуникационни мрежи

© Христо Тужаров, 2008

  

БАЗОВ ФУНКЦИОНАЛЕН ПРОФИЛ НА ATM

[Home] [Съдържание] [Бизнес консултации] [Инфопедия] [В началото] [Асеневци]

 

КОМУНИКАЦИОННИ МРЕЖИ

МРЕЖИ С КОМУТАЦИЯ НА ПАКЕТИ Х25

АРХИТЕКТУРА НА МРЕЖАТА Х25

МРЕЖИ С РЕТРАНСЛАЦИЯ НА РАМКИ

АРХИТЕКТУРА НА МРЕЖАТА FR

АСИНХРОНЕН РЕЖИМ НА ТРАНСФЕР

ПРИНЦИПИ НА ИЗГРАЖДАНЕ НА АТМ 

БАЗОВ ФУНКЦИОНАЛЕН ПРОФИЛ НА ATM

АРХИТЕКТУРА НА АТМ

 

ATM basic functional profile

Ниво на абоната

Представя всички по-горни нива на областта на взаимодействие. Те се определят от избрания функционален профил на АТМ. При избора на съответния  профил се отчита, че в мрежите АТМ блоковете данни могат да се загубят в следните случаи:

  • Претоварване на мрежата (препълнени буфери);

  • Приемникът не успява да се справи с получените блокове данни;

  • Грешки и откази в мрежата.

В мрежата АТМ съществуват начини за възстановяване на изгубената в тези случаи информация.

 

Ниво на адаптация

Непосредствено е свързано с по-горните нива от областта на взаимодействие, като изпълнява следните функции:

  • Осигуряване на интерфейс с по-горните нива;

  • Формиране на непрекъсната последователност от клетки, в които се поместват предаваните блокове данни;

  • Отстраняване на грешките възникващи при предана на данни.

 

Ниво ATM

Не зависи от задачите изпълнявани на по-горните нива. Реализира специфична комутация на блоковете данни  и се характеризира със следните особености:

  • Мултиплексиране с помощта на сегментация на логическите канали;

  • Осъществяване на маршрутизация с установяване или без установяване на съединение;

  • Логическо разпределение ресурсите на канала.

Физическо ниво

Използва оптични канали за предаване на данни. Физическият канал в съответствие с избраната интерфейсна структура се дели на виртуални маршрути.

 

Всеки виртуален маршрут се разделя на група виртуални канали. Времето на работа на всеки от изградените виртуални канали се дели на безкрайна последователност от интервали. Всеки интервал съдържа една клетка със заглавие и данни.

 

Стиковане със средата - осигурява съвместяване на потока данни с физическата среда.

 

Стиковане с протокола - осъществява преобразувания, свързани с използваните протоколи.