Комуникационни мрежи

© Христо Тужаров, 2008

 

 

МРЕЖИ С КОМУТАЦИЯ НА ПАКЕТИ Х25

 

[Home] [Съдържание] [Бизнес консултации] [Инфопедия] [В началото] [Асеневци]

 

КОМУНИКАЦИОННИ МРЕЖИ

МРЕЖИ С КОМУТАЦИЯ НА ПАКЕТИ Х25

АРХИТЕКТУРА НА МРЕЖАТА Х25

МРЕЖИ С РЕТРАНСЛАЦИЯ НА РАМКИ

АРХИТЕКТУРА НА МРЕЖАТА FR

АСИНХРОНЕН РЕЖИМ НА ТРАНСФЕР

ПРИНЦИПИ НА ИЗГРАЖДАНЕ НА АТМ 

БАЗОВ ФУНКЦИОНАЛЕН ПРОФИЛ НА ATM

АРХИТЕКТУРА НА АТМ

 

Мрежи с комутация на пакети Х25

 

Мрежите с комутация на пакети, се изграждат съгласно рекомендацията на МККТТ  - Х25. Това са едни от първите в света стандартизирани мрежи, работещи с комутация на пакети. Поради тази причина, те са и най-разпространената технология за създаване на транспортна комуникационна мрежа. При тях доставката на данни е гарантирана.

 

Рекомендация Х25

Х.25 описва важни характеристики, свързани с предаването на данни:

 • Контрол за грешки в логическия канал, свързващ абонатната система с комутационен възел;

 • Мултиплексиране на потоци от пакети по един и същи физически канал, насочени към различни абонати;

 • Предаване на последователност от пакети с различни скорости (от 2400 до 48000 бит/с) и кодирани по различен начин;

 • Типа и форматите на пакетите;

 • Процедурата за обмен на пакетите между абонатните и административните системи, както и обмена с възлите за комутация на пакети;

Начини за маршрутизиране на данни

 • Рекомендацията определя процесите на физическо, канално и мрежово ниво.

 • На транспортно ниво се формират фрагменти от данни, насочвани от един абонат на друг през комуникационната мрежа. Фрагментите се поместват в пакети, които получават номер.

Интерфейси Х25

 • Абонатен интерфейс - определя връзката на абонатната система и административната система с комутационния възел. Определя се от рекомендация Х25.

 • Мрежов интерфейс - определя връзката между два комуникационни възли. Определя се от рекомендация Х32.           

Развитие на мрежи с комутация на пакети Х25

Увеличаването на скоростта на предаване по магистралните канали изисква прилагане в мрежите с комутация на пакети нови технологии. Като един от вариантите за решение се явява технологията за използване на Х25 над ретранслацията на кадри.

 

Видове връзки

 • Временна- изгражда се  при необходимост, като в началото на съединението се изгражда маршрут, по който ще се предават пакетите данни, който се поддържа по време на съединението на двата абоната на мрежата.

 • Постоянна- изгражда се постоянна връзка, като пакетите се предават по един и същи маршрут.

Характерни особености на мрежи с комутация на пакети Х25

 • Максималното количество виртуални канали на един порт зависи от оборудването - типовият брой е 254.

 • Пропускателната способност на един комуникационен канал се дели между активните сесии на конкурентна основа.

 • В Х25 няма средства за осигуряване на гарантирана скорост.

 • Могат да се предават практически всякакъв вид данни - от терминални сесии до мрежови протоколи (ІР, ІРХ и др.)

 • Х25 не бива да се използва за трафик, критичен към закъсненията - за телефонни разговори, видеоконференции и др.