Комуникационни мрежи

© Христо Тужаров, 2008

 

МОБИЛНИ РАДИОМРЕЖИ

 

[Home] [Съдържание] [Бизнес консултации] [Инфопедия] [В началото] [Асеневци]

 

КОМУНИКАЦИОННИ МРЕЖИ

РАДИОМРЕЖИ

ВИДОВЕ РАДИОМРЕЖИ

КЛАСИФИКАЦИЯ НА РАДИОМРЕЖИТЕ

МЕТОДИ НА ДОСТЪП ДО РАДИО МРЕЖАТА

МОБИЛНИ РАДИОМРЕЖИ

КЛЕТЪЧНИ КОМУНИКАЦИИ ПО СТАНДАРТА GSM

ПАКЕТНА КОМУТАЦИЯ В GSM МРЕЖА

НОВИ ТЕХНОЛОГИИ В МОБИЛНИТЕ РАДИОМРЕЖИ

СПЪТНИКОВИ МРЕЖИ

ПРИЛОЖЕНИЯ НА СПЪТНИКОВИТЕ МРЕЖИ

 

Определение за мобилни радиомрежи

Мобилните телекомуникации са една от водещите технологии на информационното общество. Предимствата пред стационарните комуникации са очевидни и никой не оспорва факта, че те ще се превърнат в основно средство за връзка между хората и обмен на информация.

 

Мобилна система (mobile system) - служба в комуникационната мрежа, осигуряваща взаимодействие на  подвижни и неподвижни абонати.

 

Клетъчни технологии в мобилни радиомрежи

Клетъчна технология - база, върху която се развиват съвременните мобилни телекомуникации. Тя се създава в Вell Labs през 60-те години, но на пазара се появява през 70-те.

 

Определение за мобилни радиомрежи - форма на мобилни комуникации, която предлага на абонатите си надеждна  и качествена връзка, както и много съвременни услуги.

 

            Концепция за мобилни радиомрежи - серия от клетки, които в съвкупност  образуват клетъчната мрежа.

 

       Клетка - географско  пространство в центъра на, което се намира стационарен приемо-предавателен пункт (базова станция). Тя покрива територия с радиус около 30 км.

 

Структура на за мобилни радиомрежи

 

1 - клетка;

2 - мобилен абонат;

3 - базова радиостанция;

4 - управляваща радиостанция;

5 - комутиращ възел;

6 - телефонен канал;

7 - информационна база за абонатите ,

04 - номер на региона, хххх - номер на абоната;

9 - обществена телефонна мрежа;

10 - стационарни абоната.

 

Всяка клетка на мобилната радиомрежа включва базова станция и група абонатни системи. В тази звездообразна мрежа, базовата станция осигурява комутация на данните, като съединява взаимодействащите двойки абонати.

 

Големите радиомрежи се образуват от множество взаимосвързани базови станции.

 

Роуминг - предвижването на подвижният обект последователно от зоната на действие на една станция в зоната на действие на друга станция. Осъществява се в рамките на цялата мрежа, която може да обхваща много държави. Проследяването на обекта се извършва по роуминговия номер на мобилната станция MSRN.

 

Развитие на за мобилните радиомрежи

Първите клетъчни телефони се монтираха само в превозни средства. С течение на времето те станаха портативни с възможност за носене в джоб и захранване от батерия.

 

Първото поколение използваше аналогова технология и не бе подходящо за пренасяне на данни. Бяха възприети различни несъвместими стандарти, които не разрешаваха директно свързване от една мрежа в друга.За да се премахнат тези пречки към края на 80-те години се реши да се премине към цифрови универсални услуги. Приет бе стандарта GSM.

 

Аналогови мобилни радиомрежи

 • 1981 г. -  система "северен мобилен телефон" NMT с шифър NMT-450. Първоначално е приета за използване в скандинавските страни..

 • 1983 г.  стандарт "усъвършенствана система мобилен телефон" AMPS. Прилага се в САЩ, като увеличава капацитета на системата 4 пъти в сравнение с NMT-450.

 • 1985 г. "комуникационна система за общ доступ" TACS. Развива се в Англия, като увеличава капацитета 1,5 пъти в сравнение с AMPS.

 • 1987 г. стандарт NMT-900. използва се в скандинавските страни, като работи на по-високи честоти от NMT-450.

Цифрови мобилни радиомрежи

Работят с цифрови сигнали на честота 900 МГц.

 

GSM - глобална система за мобилна връзка Характеристиките на GSM съответстват на характеристиките ISDN мрежите и съответно осигуряват голям кръг услуги.

 

 DEST - цифрова европейска безжична връзка.

Стандартът се използва основно в корпоративни мрежи.

 

Характерни особености

 • Предаван сигнал - цифров;

 • Метод на достъп - множествен достъп с разделяне по време;

 • Предаване на данни - дуплексен канал използващ временно дуплексно мултиплексиране TDD.

 • Честотна лента - 1800-1900 МГц.

 • Работен  честотен диапазон - разделен е на 10 радио-канала по 1,728 МГц.

 • Предаването се осъществява с помощта на кадри.

 • Една базова станция едновременно обслужва до 120 абоната.

 

UMTS универсална мобилна телекомуникационна система

Крайното оборудване за данни в тази система е разнообразно - от прости телефонни апарати до сложни системи.

 

         Характерни особености

 • Скорост на предаване на данни -  до 2 Мбит/с.

 • Честотни ленти 1885-2025 МГц и 2110-2200 МГц.

 • Базовите станции обхващат площ от десетки метра до десетки километри.

 

Мобилни радиомрежи 2G, 2.5G, 3G

 

            Мобилна радиомрежа 2G (например, GSM)

Предоставят, основно, телефонни сервизи (гласови съобщения, преадресация, и т.п.). Имат ограничено приложение поради ниската  си пропускателна способност.

 

            Мобилна радиомрежа 2.5G (например, GSM-GPRS, CDMA-1X)

Осигуряват увеличение на скоростта на предаване на данни на база вече изградените системи 2G. Подобрен е достъпа до  сервизите, реализирани на база  протоколите TCP/IP.

 

            Мобилна радиомрежа 3G (CDMA-1X-EV, UMTS)

Предоставят услуги за предаване на данни на скорости, осигуряващи ефективен високоскоростен достъп до пакетните мрежи.