Комуникационни мрежи

© Христо Тужаров, 2008

 

КЛАСИФИКАЦИЯ НА КОМУНИКАЦИОННИТЕ МРЕЖИ

 

[Home] [Съдържание] [Бизнес консултации] [Инфопедия] [В началото] [Асеневци]

 

КОМУНИКАЦИОННИ МРЕЖИ

СЪЩНОСТ НА КОМУНИКАЦИОННА МРЕЖА 

КЛАСИФИКАЦИЯ НА КОМУНИКАЦИОННИТЕ МРЕЖИ

 

 

Класификация на комуникационните мрежи

 

 

Комуникационни мрежи според начина за предаване на блоковете данни

 

Мрежи с маршрутизация на данните

За предаване на данни се реализира процес на маршрутизация. Мрежата включва комутационни възли, свързани помежду си, както и с терминалните и административните системи. Звездообразната мрежа е най елементарния и представител.

    

         Основни принципи

 • Всеки възел управлява само свързаните с него канали.

 • Получавайки информация от блока данни, възелът осъществява маршрутизация, като насочва блока към съседен възел.

 • Възлите могат да обменят управляваща информация за състоянието на отделните компоненти и трафика в тяхната зона.

 

В резултат, чрез създаваните трактове се прокарва маршрута на всеки блок данни от източника до получателя.

 

Мрежи със селекция на данните

Към един или група комуникационни канали се включват всички терминални и административни системи. в мрежата. Липсват комутационни възли. Всеки от каналите може да бъде шина (моноканал) или затворен кръг.

 

Смесени мрежи

Съществува възможност за интегриране на двата типа комуникационни мрежи.

 

Комуникационни мрежи, според броя на използваните протоколи

 • Едно протоколни мрежи

 • Много протоколни мрежи

 

Комуникационни мрежи според типа на предавания сигнал

 • Аналогови мрежи

 • Цифрови мрежи  - изискванията за повишена надеждност и значителна пропускателна способност доведоха да преход към цифрови мрежи.

Комуникационни мрежи според вида на предлаганите услуги

 • Обикновени - изпълняват само услуги за предаване на данни.

 • Интелектуални - предоставят на потребителите разнообразни услуги до 7-ниво на OSI модела.

 

Комуникационни мрежи според технологията на комутация на данните

 • Мрежи с комутация на пакети;

 • Мрежи с комутация на канали

 • Мрежи с ретранслация на кадри;

 • Мрежи с ретранслация на клетки.
   

Комуникационни мрежи според мястото им в структурата

 • Мрежи за достъп

 • Локални мрежи

 • Магистрални мрежи - високопроизводителни комуникационни мрежи