Комуникационни мрежи

© Христо Тужаров, 2008

 

ТИП НА ПРЕНОСНИЯ СИГНАЛ

 

[Home] [Съдържание] [Бизнес консултации] [Инфопедия] [В началото] [Асеневци]

 

КОМУНИКАЦИОННИ КАНАЛИ

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ ЗА КОМУНИКАЦИОННИТЕ КАНАЛИ 

КЛАСИФИКАЦИЯ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ КАНАЛИ

ЧЕСТОТНА ЛЕНТА НА КАНАЛА

ТИП НА ПРЕНОСНИЯ СИГНАЛ

ЛОГИЧЕСКИ КАНАЛИ

ВИРТУАЛЕН КАНАЛ 

СРЕДА ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ДАННИ

СРАВНЕНИЕ НА КАНАЛИТЕ 

МЕДЕН КАБЕЛ

ВЛАКНЕСТО ОПТИЧЕН КАБЕЛ

БЕЗЖИЧЕН КАНАЛ

 

 

Цифровата революция е един от основните двигатели за развитие на информационното общество.

 

Преминаването от аналогово към цифрово предаване на данни по физическите комуникационни канали е важна предпоставка за подобряване качеството на услугите предлагани от компютърните мрежи.

 

Видове преносни сигнали

 

Аналогов преносен сигнал

Непрекъснато променящ се във времето сигнал. Аналоговият сигнал се характеризира с три параметъра - амплитуда (стойност на сигнала), честота (брой периоди на сигнала за секунда) и фаза (от 0 до 3600).

 

Аналогов преносен сигнал

 

Аналоговият сигнал силно се влияе от средата за предаване, като затихва и се изкривява. Това прави трудно възстановяването му в приемника и по подразбиране се влошава качеството на възпроизвеждането му.

 

Цифров преносен сигнал

Дискретен сигнал, който заема еднозначно някоя от стойностите 0 или 1; с ток/без ток и т.н.

 

Цифров преносен сигнал

 

Вероятността за грешки при използване на цифрови сигнали е значително по-малка, тъй като приемникът не трябва да възпроизвежда някакъв сложен сигнал, а само да установи коя от двете възможни стойности заема сигнала в даден момент.

 

Преобразуване на аналогов във цифров преносен сигнал

 

 

Преобразуване на аналогов във цифров преносен сигнал

 

Съществуват различни способи за преобразуване на аналогов в цифров сигнал.

 

В телекомуникациите кодово импулсната  модулация (РСМ) е утвърдено и масово използвано средство за дигитализирането  на аналоговия сигнал.

 

Дигитализиране по време

Аналоговият сигнал при комуникациите е ограничен между 300 и 3400 Hz. Това се отразява единствено на качеството на особено високи и пронизителни гласове. Аналоговия сигнал при дигитализиране се сканира с честота 8 KHz  и на всеки 125 микросекунди се отчита една стойност. Това прави по 8000 стойности за секунда. Така получените сканирани стойности представляват амплитудно-импулсно модулирани сигнали (РАМ).

 

Дигитализиране по амплитуда

В Европа за превръщането на РАМ сигналите  в цифрова РСМ форма се използва една нелинейна крива, която съдържа съответно по 128 интервала за положителните и отрицателни стойности на сигнала. Амплитудата се разделя на сегменти. За малките амплитудни стойности се използва по финно градиране, отколкото при големите.

 

Сегмент №

1b

2

3

4

5

6

7

Макс.амплитуда

1/64

1/64

1/32

1/16

1/8

1/4

1/2

1

Височина на  стъпало

1

1

2

4

8

16

32

64

Стъпала за сегмент

16

16

16

16

16

16

16

16

Общо стъпала

16

32

48

64

80

96

112

128

 

Кодиране на преносен сигнал:

Тези РСМ-сигнали се кодират в 8-битови кодове.

 

Скорост на предаване = 8 бита  х 8000 херца = 64 Kbps