Комуникационни мрежи

© Христо Тужаров, 2008

 

ЧЕСТОТНА ЛЕНТА НА КАНАЛА

 

[Home] [Съдържание] [Бизнес консултации] [Инфопедия] [В началото] [Асеневци]

 

КОМУНИКАЦИОННИ КАНАЛИ

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ ЗА КОМУНИКАЦИОННИТЕ КАНАЛИ 

КЛАСИФИКАЦИЯ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ КАНАЛИ

ЧЕСТОТНА ЛЕНТА НА КАНАЛА

ТИП НА ПРЕНОСНИЯ СИГНАЛ

ЛОГИЧЕСКИ КАНАЛИ

ВИРТУАЛЕН КАНАЛ 

СРЕДА ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ДАННИ

СРАВНЕНИЕ НА КАНАЛИТЕ 

МЕДЕН КАБЕЛ

ВЛАКНЕСТО ОПТИЧЕН КАБЕЛ

БЕЗЖИЧЕН КАНАЛ

 

Основни понятия за честотна лента

 

Честотна лента (frequency band)

Част от спектъра на електромагнитното излъчване, лежащ в определени граници. Честотен диапазон, в който се съдържа цялата мощност на предавания сигнал.

 

Мерни единици за честотна лента (херц  Hz )

  1 GHz = 1 000 MHZ = 1 000 000 KHz = 1 000 000 000 Hz

 

Честотен диапазон

Границите на честотната лента.

 

Пример за честотна лента: телефонен канал  ( от 0.3 до 3,4 KHz )

 

Скорост на предаване на данни

Брой бита предадени за една секунда (bps, Kbps, Mbps)

 

Максималната скорост на предаване по канала е равна или по-малка от честотната лента.

 

Видове канали в зависимост от честотна лента 

 

В зависимости от методиката за предаване на сигнали:

 • Канали предаващи немодулирани сигнали ( едно лентови канали) - прости и евтини канали, които работят с ниски скорости.

 • Канали предаващи модулирани сигнали - те използват модулирани сигнали и се делят на теснолентови и широколентови

 

Тип на канала

Честотна лента KHz

Теснолентов

3. 4, 48, 240

Широколентов

192, 384, 768, 1500, 60000

 

 

Еднолентов канал (baseband channel) 

Физически канал, по който сигналът се предава без модулация.

 

Характерни особености:

 • Създава се на база кабел усукана двойка или плосък неекраниран кабел.

 • Ако не се използва временно мултиплексиране, то през канала се пропуска само един сигнал.

 • Използва се за предаване на данни на къси разстояния - до 5-20 км.

 • Скоростта на предаване на данни зависи от дължината на канала - около 64 Кбит/с, но за къси разстояния може да бъде значително по-голяма.


Теснолентов канал
(narrowband channel)

Физически канал, честотната лента, на който не превишава звуковата.

 

Характерни особености

 • Създава се на база кабел усукана двойка.

 • Малка честотна лента. В телефонните мрежи е равна на 3000 Гц.

 • Предавания през него сигнал са подлага на модулация.

 • Ниска скорост на предаване на данни.

 • В сравнение със широколентовия канал е по-опростен и евтин.

Използва се в телефонните и телеграфни мрежи.

 

Широлентов канал (broadband channel)

 Физически канал честотната лента, на който е по-голяма от звуковата.

 

Характерни особености

 • Изграждат се на база коаксиални кабели, радиоканали или оптически канали.

 • Имат относително висока стойност.

 • Предавания сигнал се подлага на модулация.

 • Осигурява висока скорост на предаване на данни, благодарение на широчината на лентата (BROAD)

 • За увеличаване пропусната способност на канала се използва мултиплексиране.