Вериги за доставка

© Христо Тужаров

2014

 

1-во ниво метрики SCOR

 

Home | Съдържание | Консултации | Асеневци

Референтен модел SCOR

      

 Метрики SCOR

1-во ниво метрики SCOR

 

Процеси SCOR

 

Декомпозиция на процесите

 

Проектиране и оптимизация на процесите

 

 2-ро и 3-то ниво на SCOR модела

 Практики SCOR

 SCOR хора

  

Показатели за функциониране на веригата (Performance Attributes)

Групирани метрики, използвани за установяване на направленията в стратегията на веригите за доставка. С тяхна помощ се задават единствено направленията в стратегията. Определят 1-во ниво метрики SCOR.

 

В модела SCOR  са определени 5 групи показатели/аспекти на функциониране на веригата за доставки:

 

        Надеждност на доставките

Осигуряване на нужния продукт, в нужното време и място, в нужното състояние и опаковка, в нужното количество, с правилна документация на нужния потребител.

 

       Реакция (продължителност на логистическите цикли)

Отклик на веригата за доставка  или скорост на преминаване на стоката по веригата за доставка до потребителя.

 

        Гъвкавост (Маневреност, динамичност) на веригата за доставка

Скоростта с която веригата за доставка реагира на пазара, с цел получаване или съхранение на конкурентни преимущества.

 

       Икономичност (Разходи) на веригата за доставка

Издръжки, свързани с операциите във веригата за доставка.

 

         Управление на активите във веригата за доставка

Ефективност на управление на активите (основни средства, управление на запасите, оборотен капитал) при удовлетворяване на търсенето.

 

Показателите за функциониране условно се делят на две категории: външни (ориентирани към клиента) и вътрешни  (ориентирани към бизнес-процесите на компанията)

 

1-во ниво метрики SCOR

 

Параметре на функциониране на веригата

 Метрика

външни

Надежност

Съвършена заявка

Реакция (Скорост на отклика)

Продължителност на цикъла за изпълнение на заявката

Гъвкавост (Маневреност, динамичност)

 

Гъвкавост на веригата за доставка относно увеличаването на интензивността на материалния поток

Ниво на  адаптивност на веригата за доставка относно увеличаване интензивността на материлните потоци

Ниво на адаптивност на веригата за доставка относно намаляване на интензивността на материалните потоци.

Обща стойност на  риска

вътрешни

Икономичност (Разходи )

 

Разходи за управление веригата за доставка

Себестойност на реализирането стоки

Ефективност (Активи)

Оборотност на активите

Рентабилност извън оборотните активи

Рентабилност на оборотните  активи (работен капитал)

 

Примери за определяне на метриките

 

Категория

Метрика

Формула

Коментарии

Надежност

Процент съвършени заявки

Отношение на броя съвършени заявки към общото число приети заявки в  %

Съвършена заявка се счита заявка:

* доставена с всички правилно запълнени товарни документи към установена дата изцяло и навреме (On -time in-full, OTIF); 

* позволяваща да се осъществи тристадийно съпоставяне във финансовата служба на клиента  (по сметка- фактуря , по заявка за покупка и по складови документи)

* без  рекламации за качество от страна на клиента

Скорост на  реакция

Средно време за  обработка на заявка

Време от утвърждаваме заявката на клиента до доставка

Време за обработка на заявките, включващо време за: въвеждане. планиране, производство, транспортиране.

Гъвкавост

Време за реакция на незапланиран 20%-тен ръст на търсенето 

Сума  от най-голямото време на доставка на компонентите и технологичния цикъл.

 

Икономичност

Разходи по управление на веригата за доставка

Разходи по управление на веригата за доставка като % от печалбата.

Включва разходи за:: покупка на компоненти, склад обслужване, система за планиране, ИТ-система

Ефективност

Продължителност на цикъла Пари-Стока-Пари (Cash-to-Cash cycle)

Запаси в дни + Дебиторска задлъжнялост в дни  - Кредиторска задлъжнялост в дни

Запаси в  дни = Средно ниво на запасите в течение на година /(COGS за год/365)
Дебиторска
задлъжнялост   в днях = Средно ниво на задлъжнялост /(Печалба за год/365)
Кредиторска зад
лъжнялост  в дни = Средно ниво на задлъжнялост /(COGS за год/365)