Вериги за доставка

© Христо Тужаров

2014

 

Метрики SCOR

 

Home | Съдържание | Консултации | Асеневци

Референтен модел SCOR

      

Метрики SCOR

 

Процеси SCOR

 

Декомпозиция на процесите

 

Проектиране и оптимизация на процесите

 

2-ро и 3-то ниво на SCOR модела

 

 

Метрики (система от измеряеми показатели), които са предназначени за оценка на възможността за достигане на стратегически решения и са обозначени в термини на показатели за постигане на цели.

 

Това е установен стандарт за оценка на дейността или процеса.

 

Метриките SCOR се използват за  диагностика на проблеми във веригите за доставка. Моделът  SCOR определя три нива  метрики (група показатели):

 

        Ниво 1  съдържа показатели диагностициращи общото състояние на веригата за доставка . Известни са също така като стратегически метрики или група ключови показатели на дейността (KPI - Key Performance Indicator).

 

Сравнителният  анализ на данните от показателите на 1-во ниво подпомага задаването на реални цели и задачи в избраното стратегическо направление.

 

       Ниво  2 включва показатели, които се явяват диагностициращи за метриките от 1-во ниво и помагат да се открият причините за отклонение от запланираните стойности.

 

       Ниво 3 съдържа  показатели, които служат за  диагностика на причините за отклонения на метриките от второ ниво.

 

Всички  метрики от първо до трето ниво на  SCOR-модела имат йерархична структуру и отразяват състоянието на процеси от съответното ниво на декомпозиция.

 

Декомпозицията  помога да се определят факторите, обуславящи отклоненията в показателите от плановите им значения.