Вериги за доставка

© Христо Тужаров

2014

 

SCOR-модел

 

Home | Съдържание | Консултации | Асеневци

SCOR-модел

 

Референтен модел

     

Ползи от SCORmod

 

Обхват на SCOR-модела

 

Направления в SCORmod

  

 

Референтeн модел на операците във верига за доставка  (SCOR-mod - Supply Chain Operations Reference model)

SCOR-mod предоставя уникална рамка, която свързва показатели за ефективност, процеси, най-добри практики, и хората в единна структура.

 

SCOR-mod поддържа комуникацията между партньори във верига за доставки и повишава ефективността на доставките и управление на веригата, технологиите, както  и свързаните с тях дейности за подобряване на веригата за доставки.

 

SCOR-mod е разработен и продължава да се развива  от лидерите в индустрията, които управляват глобалните вериги за доставки и го използват ежедневно, за да анализират и да подобряват ефективността на тяхната организация.

 

        Цел на SCOR-mod по-ефективен анализ, планиране и проектиране на вериги за доставка.

 

        Идея на SCOR-mod – съчетаване на принципа на неразривност на стокови и информационни потоци с функционална интеграция.

 

Референтният модел  Supply Chain Operations Reference model (SCOR), – е разработен и се развива от международния Съвет по вериги за доставка  (Supply Chain Counsil– SCC) в качеството на междуотраслов стандарт, за управление на вериги за доставка.

 

 

Моделът обединява  три много популярни съвременни  управленски  концепции/технологии – реинжениринг на бизнес-процесите (Business Process Reengineering), бенчмаркинг (Benchmarking), и използване на най-добри практики (Best Practice).

 

SCOR е базиран на :

  • стандартно описание на управление на вериги за доставка;

  • стандартизация на взаимоотношенията между бизнес-процесите;

  • стандартни ключови показатели, позволяващи да се измерят и сравнят показателите за ефективност (производителност) на процесите;

  • практики за управление на вериги за доставка, които помагат да се достигнат «best-in-class» резултати.

SCOR обхваща сферата на :

  • управление на отношенията с потребителите на стоки (от получаване на поръчка за доставка до заплащене по сметка);

  • управление на материални (стоки) и нематериални (услуги) потоци, идващи от доставчиците на доставчици до потребители на потребитерите (в т.ч. управление на потоци от оборудване запасни части, ИТ компоненти);

  • управление на отношенията с доставчиците (от формиране на заявки до изпълнение на всяка заявка за доставка).