CRM

©Христо Тужаров, 2008

СЪЩНОСТ НА CRM  КОНЦЕПЦИЯ

 

Home | Съдържание | Консултации | Асеневци | Инфопедия

CRM  КОНЦЕПЦИЯ

СЪЩНОСТ НА CRM  КОНЦЕПЦИЯ

ПРЕДПОСТАВКИ ЗА РАЗВИТИЕ НА  CRM

РАЗВИТИЕ НА КОНЦЕПЦИЯТА CRM

ЖИЗНЕН ЦИКЪЛ НА CRM 

 

Същност на CRM концепцията

 

 

 

Бизнес функции на CRM концепцията

 

Бизнес функции на CRM концепцията

        Клиент и CRM концепцията

Явява се единствения източник на приходи за компанията и основа за нейното развитие. Маркетинговата стратегия се гради на база реална информация за клиентите.

           

          Взаимоотношения и CRM концепцията

Подразбира се продължителна и трайна двупосочна комуникация между организацията и клиентите й. За целта се използват съвременни комуникационни технологии.

 

        Управление и CRM концепцията

Функция, извеждаща действието на концепцията далеч извън рамките на маркетинговите служби. CRM оказва пряко въздействие върху корпоративната култура и бизнес процесите. Получената за клиента информация се акумулира в база знания, която подпомага маркетинга и увеличава информационните възможности.

 

Стратегия на CRM концепцията

 • Стратегия за организация на бизнеса, в която отношението с клиентите се поставя в центъра на дейността на компанията.

 • Вместо грижа за клиентите се провъзгласява грижа за клиента , т.е. за всеки се полага индивидуална грижа.

 • Води се политика на привличане и задържане на “доходни” клиенти.

Основна цел  на CRM концепцията

 

Да определи най-доходните клиенти

Да се научи на най - ефективна работа с тях

Да предотврати отиването им при конкурентите

По такъв начин да увеличат доходите на компанията.

 

Стратегически цели на CRM концепцията

 • Да се използват съществуващите отношения за повишаване на печалбата.

 • Да се събира и използва информация за усъвършенстване на обслужването;

 • Да се моделират удобни и ефективни бизнес процеси на продажбите;

 • Да се търсят всевъзможни подходи и средства за укрепване лоялността на клиентите;

Дейности за реализация на CRM концепцията

 • Съпътства продажбите на различни услуги и продукти;

 • Отговаря на клиентски запитвания;

 • Занимава се с маркетинг;

 • Анализира дейността на компанията и пазарната конюнктура.

Система CRM

Система във вид на организационни правила и съответстващо програмно осигуряване, която позволява да се обедини цялата информация за клиентите, правейки я достъпна за всеки сътрудник, както и да подреди всички стадии на взаимоотношенията  с клиентите от маркетинга и продажбите до експлоатационното обслужване.

 

Решение на CRM информационна система

Комплекс от инструменти за работа с информация, включващ в себе си клиентска база данни, както и ред методологии, позволяващи да се систематизират данните и регламентира реда за работа с тях.