CRM

©Христо Тужаров, 2008

ДЕЛОВА СРЕДА НА МАРКЕТИНГА

Home | Съдържание | Консултации | Асеневци | Инфопедия

СЪЩНОСТ НА МАРКЕТИНГА

РАЗВИТИЕ НА МАРКЕТИНГА

ДЕЛОВА СРЕДА НА МАРКЕТИНГА

КЛАСИФИКАЦИЯ  НА МАРКЕТИНГА

МАРКЕТИНГОВИ СТРАТЕГИИ

МАРКЕТИНГОВИ МОДЕЛИ 

 

 

 

Маркетингът  е толкова обширен, че той не трябва да се разглежда като отделна функция.

 Той представлява широк поглед върху вашия бизнес от гледна точка на крайния резултат, който се оценява от потребителя....

Успеха на бизнеса се определя не от производителя, а от потребителя.

                                                  Питър Дракър

Бизнес среда на маркетинга

 

Делова среда на маркетинга

        Маркетинг, външна среда

Среда в която се съгласуват заявките на потребителите с възможностите на организацията.

 

Характеризира се с фактори, условия, сили и субекти, които влияят на възможностите на организацията да установява и поддържа успешно сътрудничество с потребителите и не са зависими от нея.

 

        Маркетинг, микросреда (среда на пряко въздействие)

Включва в състава си съвкупност от субекти и фактори, непосредствено въздействащи на възможностите на организацията да обслужва потребителите си – самата компания, доставчици, маркетингови посредници, клиенти, банки, масмедии, правителствени организации и т.н.

 

        Маркетинг, макросреда (среда на косвено въздействие)

Съвкупност от крупни обществени и природни фактори, които въздействат  косвено на всички субекти на микросредата – политически, правови, научно-технически, културни и природни.

 

 Фактори въздействащи върху маркетинга    

        

         Политически фактори и маркетинг

  • Ниво на стабилност и политическата обстановка;

  • Защита на предприемачите от държавата;

  • Отношение към различните форми на собственост и други.

      Социално-икономически  фактори и маркетинг

  • Жизнен стандарт на населението;

  • Покупателна способност на отделните слоеве на населението;

  • Демографски процеси;

  • Стабилност на финансовата система;

  • Инфлационни процеси и други.

       Правови фактори и маркетинг

 Законодателна система, включително нормативни документи по защита на околната среда, стандарти в областта на производството и потреблението.

 

         Научно-технически фактори и маркетинг

Възможности за производство на нова продукция и осъществяване на маркетингова дейност в съответствие с съвременните научно-технически постижения:

        Културни фактори  и маркетинг

Понякога оказват главно влияние върху маркетинга. Предпочитанията на потребителите могат да се основават единствено на културните традиции на компанията, на които оказват силно влияние също историческите и географски фактори.

 

         Природни фактори  и маркетинг

Характеризират наличието на природни ресурси и състоянието на природната среда.