CRM

©Христо Тужаров, 2008

ПАРАДИГМИ НА МЕНИДЖМЪНТА

Home | Съдържание | Консултации | Асеневци | Инфопедия

ОРИЕНТИРАН КЪМ КЛИЕНТИТЕ ПОДХОД

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СЪВРЕМЕННИЯ БИЗНЕС

ПАРАДИГМИ НА МЕНИДЖМЪНТА

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СЪВРЕМЕННИЯ ПАЗАР

КОНКУРЕНЦИЯ

 

Същност на парадигмите на мениджмънта

 

Определение за парадигма

Произхожда от гръцката дума paradeigma - пример, образец и се явява:

  • Основополагащ начин на мислене, възприемане и разбиране на света.

  • Система от възгледи, произтичащи от основополагащи идеи и научни резултати;

  • Ключова идея, лежаща в основата на създаване на концепции;

  • Изходна позиция при разглеждане на проблеми, тяхното обяснение и решение

 

            Сравнение на парадигмите на мениджмънта

 

Параметър

Стара парадигма

Нова парадигма

Вид система

Затворена със стабилни цели, намерения и условия на дейност

Открита, разглеждана в единство на външните и вътрешни фактори

Основен фактор за успех

Ръст на продукцията и услугите

Качество на продукцията и удовлетворяване на потребителите

Подход към управлението

Рационална организация и ефективно използване на ресурсите.

Бързина и адекватност на реакциите, осигуряващи адаптация към конкурентния пазар

Главен източник на добавена стойност

Работникът с неговата производителност  на труда

Хора със знания и условия за реализация на техния потенциал

Системата за управление 

Контрол на всички видове дейност и стриктни правила за извършването им; фун­кционално разделение на труда

Повишаване ролята на организационната култура; мотивация на  работниците; стил на  ръководство

 

Новата парадигма предполага, че йерархията, твърдите графици и правила се сменят с работа в екип, непосредствено взаимодействие, перманентни иновации, непрекъснато обучение и усъвършенстване. 

 

Развитие на парадигмите на мениджмънта

 

Развитие на парадигмите на мениджмънта

 

 

Финансово ориентирана парадигма

Световен стандарт в продължение на двеста години.

 

Обикновено се извършва избор между двете алтернативи: или постепенно увеличаване на доходността и завоюване на пазара (дългосрочна перспектива), или генериране на максимално възможен паричен поток в близка перспектива (краткосрочна).

 

Клиент ориентирана парадигма

Сменя предишната парадигма при прехода от “пазар на производителя” към “пазар на потребителя”

За да се достигне финансов успех е необходимо ясно да се определят целевите сегменти, където ще се води борба за клиента, както и да се направи такова предложение, за сметка на което организацията ще се опита да постигне успех.

 

Процесно ориентирана (мениджмънт на качеството ) парадигма

Организация и усъвършенстване на бизнес процесите, ориентирани към правилно идентифицирани изисквания на клиентите.

След установяване на пазарно/клиентските цели, организацията разработва цели за вътрешните процеси. При това акцентът се поставя не само на съществуващите процеси и техните показатели, но и  на нови - перспективни процеси на развитие.

 

Знания ориентирана парадигма

Обвързване на бизнес процесите с концепцията за “нематериална икономика” или “икономика на знанията

За да се усъвършенстват и развиват нови процеси, намали издръжката и повиши качеството, са нужни нови знания и вътрешна мотивация на всички нива в организацията (удовлетворение от работата, повишаване на квалификацията и т.н.).

Целите и задачите в областта на знанията  са основата за развитие на организацията и тяхното реализиране създава стабилен фундамент за успех.

 

Развитие на общественото производство

 

Развитие на общественото производство

 

  

                     Масово производство

Производство на голям брой еднотипни изделия, удовлетворяващи изискванията на техническата документация, от които потребителят може да избира най-подходящите за него.

 

                     Икономично производство

Производство на изделие, което е необходимо на конкретен потребител, в количество, което му е необходимо и във времето, когато му е необходимо.