CRM

©Христо Тужаров, 2008

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СЪВРЕМЕННИЯ ПАЗАР

Home | Съдържание | Консултации | Асеневци | Инфопедия

ОРИЕНТИРАН КЪМ КЛИЕНТИТЕ ПОДХОД

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СЪВРЕМЕННИЯ БИЗНЕС

ПАРАДИГМИ НА МЕНИДЖМЪНТА

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СЪВРЕМЕННИЯ ПАЗАР

КОНКУРЕНЦИЯ

 

 

Основни понятия за съвременния пазар

 

          Капацитет на пазара

Обем на продажбите на конкурентен пазар в парично или натурално изражение за определен период от време.

 

Три са основните показатели за капацитет на пазара:

 • Потенциал на пазара

 • Прогноза за продажби

 • Пазарен дял

 

 Капацитет на пазара

 

 

           Потенциал на пазара

Максималния обем продажби за конкретен пазар в определен период от време;

 

          Прогноза за продажби на пазара

 Максималния обем продажби от всички участници за конкретен пазар в определен период от време.

 

За пресмятане прогнозата за продажба се използват различни модели;

 • Метод на прогнозиране по мнение на потребителите;

 • Метод за предпазарно тестване;

 • Метод за подготвяне на сценарий.

                      Пазарен дял

Обем продажби на пазара от компанията/съвкупен обем продажби

 

 

Развитие на пазара   

 

Развитие на пазара  

 

          Развитие на пазара по  данни на Gartner Group

 

Развитие на пазара по данни на Gartner Group

 

          Изводи за ситуацията на пазара след 1990 г.

1.      Непрекъснато подобряване обслужването на клиентите по приемливи за тях цени;

2.      Жизнен цикъл на продукта - под 1 година (в повечето от случаите става дума за модифицирани продукти – име, дизайн, опаковка и т.н.);

3.      Повишаване качеството на продукцията и намаляване себестойността й, благодарение на прилагане концепциите за:

4.      Планиране на производството на нови продукти, на база на заявка (производството се синхронизира с потребностите на потребителите).

 

Основни характеристики на пазара

 

 

Основни характеристики на пазара

 

 

Наситеност със стоки на пазара

 • Предлагането значително надвишават търсенето;

 • Наличие на разнообразие от стоки с едно и също предназначение;

Осведоменост на потребителя за пазара

Потребителят като правило знае какво търси и той има от къде да го намери.

 

Динамичност на пазара

Определя се от:

 • Динамиката на  световното развитие;

 • Бързото развитие на новите технологии;

 • Постоянните промени в предлагането и търсенето, поради наличието на пазара на конкуриращи се производители на едни и същи стоки.

 

Видове пазари

 

Видове пазари

 

 

 

Характеристика

Потребителски пазар

Промишлен пазар

Продукти

За индивидуално потребление

За предприятия

Потребители

Много

Няколко

Производители

Един

Няколко

Оборот

Малък

Голям

Отношения производител - потребител

Слаби

Силни