CRM

©Христо Тужаров, 2008

РАЗВИТИЕ НА МАРКЕТИНГА

Home | Съдържание | Консултации | Асеневци | Инфопедия

СЪЩНОСТ НА МАРКЕТИНГА

РАЗВИТИЕ НА МАРКЕТИНГА

ДЕЛОВА СРЕДА НА МАРКЕТИНГА

КЛАСИФИКАЦИЯ  НА МАРКЕТИНГА

МАРКЕТИНГОВИ СТРАТЕГИИ

МАРКЕТИНГОВИ МОДЕЛИ  

 

 

Произход на маркетинга

В световната практика маркетингът не се появява изведнъж. Той е резултат на многогодишна еволюция във възгледите на мениджърите за целите, намеренията и методите в развитието на производството и пласмента.

Стимулирането на продажбите, рекламата, методите за връзка с обществеността са се използвали още в древен Рим.

Адам Смит в труда си “Богатство на обществото”  още през 1776 пише, че потреблението е единствената крайна цел на производството, като има  пред вид това, което по-късно се нарича маркетинг.

 

Терминът “маркетинг” възниква в САЩ в край на ХIХ век, а се разглежда като водеща функция на управлението след 1950 година.

 

Развитие на маркетинга

 

Според Ф. Котлер, един от крупните теоретици на маркетинга, маркетингът се развива в следните фази:

 

 

Развитие на маркетинга

         Развитие на маркетинга според целта

 

            Концепция за усъвършенстване на производството

Базира се предразположението на потребителите към широко разпространени и достъпни по цена стоки.

Изисква усъвършенстване на производството.

 

            Концепция за усъвършенстване на стоките

Предполага, че потребителят се интересува от стоки с високо качество.

 

            Концепция за интензификации на продажбите

За достигане определено ниво на реализация  са необходими интензивни мероприятия в областта на пласмента на стоките.

 

            Маркетингова концепция  

Откриване на съществуващи нужди и потребности в целеви пазари и тяхното удовлетворяване чрез по ефективни от конкурентите подходи.

Балансиране на двата фактора: печалба на компанията и удовлетворяване потребностите на потребителите.

 

            Концепция на социално-етичен маркетинг

Маркетингова концепция, която включва интересите на обществото като цяло.

Балансира трите фактора: печалба на компанията, потребностите на потребителите и интереси на обществото.

 

 

         Развитие на маркетинга според обхвата

 

Развитие на маркетинга според обхвата

           

              Вътрешен маркетинг

Обхваща дейността на компанията в рамките на едно селище или определена област.

 

            Национален маркетинг

Дейността на компанията се разраства и обхваща цялата страна.

 

            Транснационален маркетинг

Започва със експортна дейност, преминава през създаване на дъщерни фирми и филиали в отделни страни и завършва с международни корпорации с филиали по целия свят и щаб-квартира в една страна.

 

             Глобален маркетинг

Предполага свободно движение на материални ценности, работна сила и капитали по целия свят, бърз обмен на информация, липса на разлика между пазарите на отделните страни и унифициране на пласментната и маркетингова дейност.