Облачен компютинг

© Христо Тужаров, 2012

 

ОБЛАЧНИ УСЛУГИ

 

Home | Съдържание | Облачен компютинг | Консултации | Асеневци

 

ОБЛАЧЕН КОМПЮТИНГ

 

ОБЛАЧНИ БРОКЕРИ

 

История на облачния компютинг

 

АРХИТЕКТУРА НА ОБЛАЧНА СИСТЕМА

 

ОБЛАЧНИ УСЛУГИ

 

ВИДОВЕ ОБЛАЧНИ УСЛУГИ

 

ПРЕДИМСТВА НА ОБЛАЧНИЯ КОМПЮТИНГ

 

МОДЕЛИ И АРХИТЕКТУРИ  НА ОБЛАЧЕН КОМПЮТИНГ

 

 

Облачна услуга (Cloud service)

Услуга за предоставяне на облачни ресурси  с помощта на облачни технологии.

 

Количествено оценима услуга за предоставяне съвкупност от облачни ресурси (процесорно време, памет, пропускна способност на  канали за връзка и други), която може да бъде получена автоматично по заявка с помощта на разнородни средства на компютърната техника (персонален компютър, мобифон и т.н.) по високоскоростни линии за връзка, характеризираща се с висока гъвкавост на избора на необходимите облачни ресурси.

 

Услуга, предоставяна и използвана независимо от времето, канала за достъп в компютърната мрежа и включените устройства, поддържащи технологията облачен компютинг.

 

Схема на облачна услуга (според IBM )

 

 

Схема на облачна услуга (според IBM )

         Атрибути на облачната услуга

 • Ориентация към самообслужване (каталог на услугите);

 • Повсеместен достъп до мрежата;

 • Предоставените ресурси не зависят от местоположението;

 • Висока адаптивност;

 • Гъвкаво пресмятане на стойността

Атрибути на облачната услуга (IDC )

 • Стандартизирана ИТ - услуга, позволяваща съвместно използване. разгръщане и ъпгрейт на система.

 • Реализация на система под ключ – потребителят не се занимава с управлението и. Доставчика на услугата извършва това бързо и качествено, като квалификацията на потребителя е минимална.

 • Услугата предполага самообслужване по администриране на сервиза с помощта на специален инструментариум.

 • Еластично мащабиране – за допълнителни изчислителни ресурси и памети.

 • Заплащане според потреблението – системата и основана на измерване на използване на ресурса.

 • Сервизът е достъпен чрез  Интернет SSL, IP VPN, CDNs и т.н.;

 • Поддръжка на Интернет-стандартите – Dynamic HTML, XML, Flash, JavaScript, SVG и пр.;

 • Откритост на API, позволяваща да се комбинират сервизите.

Изисквания към облачните услуги

Облачните услуги трябва да удовлетворяват следните изисквания:

 

         Самообслужване по заявка на потребителите

Потребителят в едностранен режим може да променя обема от предоставяните му услуги в автоматичен режим без вмешателство на облачния провайдер;

         Широколентов достъп до компютърната мрежа

Достъпа до облачните ресурси се предоставя на потребителите чрез компютърна мрежа с помощта на стандартни механизми  на «тънък» или «дебел» клиент;

         Обединяване на облачни ресурси в единен общ пул

Облачните ресурси на  провайдера се обединяват в единен общ пул за обслужване на множество потребители в многозадачен режиме – различни физически и виртуални облачни ресурси динамично се заделят и преразпределят в съответствие със заявките на потребителите;

         Оперативна реакция

Обемът на предоставяните на потребителя облачни ресурси може бързо и гъвкаво променян (в нясои случаи - автоматично) – да се увеличава или намалява. За крайния потребител облачните ресурси на провайдера се предоставят  неограничено и могат да бъдат получени във всяко време и количество.

          Измеримост

Облачната  система автоматично контролира и оптимизира ресурсите, измервайки обема на облачните ресурси на някакви нива на абстракция в съответствие с типа на предоставяните услуги (например, хранилище за данни, изчисления, пропускна способност на канала за връзка и сметка на потребителите).

Освен това използването на облачните ресурси може да се контролира и отчита прозрачно за провайдера и потребителя.

 

Фундамент за облачните сервизи

IDC разделя понятията Сloud services и Cloud Сomputing, като подчертава, че  Сloud Сomputing се явява фундамент за облачните сервизи, като този фундамент постоянно се попълва от нови технологии, на базата на които се създават облачните услуги.

 

 

Фундамент за облачните сервизи

 

 

 • Инфраструктура на системите (сървър, системи за съхранение на данни, мрежи, които мащабират изчислителните ресурси, плавно и в големи обеми.

 • Приложно програмно осигуряване, предоставящо Web интерфейси, API на Web –сервизите, формиращ много потребителска архитектура, набор опции за потребителите.

 • Приложения по разработка и разгръщане на програмно осигуряване, които поддържат развитие, интеграция и изпълнение на приложно програмно осигуряване, проектирано за работа в „облаци”.

 • Системно и приложно програмно осигуряване  по управления, поддръжка на системата за самообслужване, осигуряване на настройка на приложенията,  мониторинг и др.;

 • IP-мрежи, които дават възможност на потребителите да се включват към облака и компоненти от инфраструктурата на облака.

Търсене на облачни услуги

Проучване на Gartner за търсенето на облачни услуги през 2010 г. за 2013 г. показва, че компаниите приемат радушно облачния компютинг

и все по-мащабно се възползват от предимствата му.

 

Търсене на облачни услуги

 

Източник: Gartner

 

Както се вижда от фигурата:

 • SaaS (69% през 2010 г. и 66% през 2013 г.) - най-голям интерес;

 • компютърните услуги – 14% (22% през 2013 г.);

 • интегрираните услуги – 12% (6% през 2013 г.)

 • PaaS услугите – 3% (3% през 2013 г.),

 • услугите за съхранение - 1% (2% през 2013 г.);

 • услугите за архивиране – 1% (1% през 2013 г.).