Мрежови приложения

© Христо Тужаров, 2012

 

 

WEB 2.0 И Е БИЗНЕС

 

Home | Съдържание | Облачен компютинг | Консултации | Асеневци

WORLD WIDE WEB

 

ФУНКЦИОНИРАНЕ НА WEB

 

WEB СЕРВИЗИ

 

Web 2.0

 

КАКВО Е ТОВА  WEB 2.0

 

WEB 2.0 И Е БИЗНЕС

      

СЕМАНТИЧЕН WEB

 

Web 3.0

 

ИНФОРМАЦИОННИ ПРОСТРАНСТВА

Web 2.0 и Е бизнеса

Web 2.0 представлява нова вълна бизнес иновации, използващи продължаващото развитие на Интернет, като ново средство за правене на бизнес.

 

Web 2.0 е набор от:

  • Нови подходи за взаимодействие с потребителите;

  • Нови, базирани на Интернет технологиите бизнес възможности;

  • Поддържащи технологии, позволяващи на хората по-леко да се свързват и взаимодействат един с друг.

Web 2.0 отразява нови възможности, станали достъпни благодарение на широкото разпространение на принципите и технологиите SOA.

 

Web 2.0 открива нови възможности за бизнеса, но едновременно поставя пред организациите задачите за: 

  • Обхващане на аудиторията от клиенти;

  • Организация на съвместно използване и защита на фирмената информация;

  • Идентификации и усвояване на "дългите опашки " на своя пазар.

 

Тенденции за превръщане на  Web 2.0 в източник на бизнес - иновации:

 

       Растящо внимание към иновации, способни да повишат производителността на труда в организациите.

Това се налага поради факта, че става все по трудно повишаване на производителността за сметка на традиционните методи – контрол на разходите, сливания и поглъщания.

 

        Непрекъснат глобален, ръст на достъпността на информация чрез участието в многофункционални комуникационни технологии.

Повече от 1 милиард човека се намират в режим онлайн, а от тях примерно 300 милиона – чрез широколентови съединения. Изследванията  показват, че в растящите мрежи значително количество хора не само използват Web за покупки, но също съдействат за информационно запълване и взаимодействие -социално и икономическо.

 

        Изменение на отношението на новите поколения към технологиите и избора на средства за комуникации, консумиране и работа.

Интернет не се явява нещо ново за младите поколения ( поколение Милениум), които са израсли заедно с него и комфортно го използват за социално взаимодействие, бизнес и работа.

 

        Разширяване на възможностите и намаляване на стойността на производството на персонализирани специализирани стоки.

Всичко започвайки с дрехите и завършвайки с автомобилите може да се персонализира на ниво стандартна цена, без цените по заявките да са завишени.

 

       Непрекъснат процес на оптимизация на бизнеса, водещ до трансформация и аутсорсинг.

Продължаващата конкуренция на глобалния пазар заставя организациите постоянно да се концентрират на оптимизация на своята дейност.

 

Към това се отнася интеграцията на информационните системи, поддържащи бизнес операции и тяхната постоянна експанзия вътре и извън предприятието, посредством SOA.

 

Последствия от развитие на Интернет и Web 2.0

 

       Разпространението на всички форми на контент, които могат да се цифровизират, претърпява революционни промени.

Стойността на разпространение на контента за потенциално неограничена глобална аудитория рязко намалява във връзка с цифровизиране на контента – текст, аудио, видео, филми и т.н.

 

В резултат броя на провайдерите на цифров контент нараства многократно, а частта контент използван чрез традиционните канали за централно разпространение бързо намалява, тъй като потребителите търсят това което им е необходимо чрез Интернет.

 

        Влиянието на потребителските традиционни подходи върху  маркетинга, рекламата и брендинга намалява.

Едновременно с намаляване ефективността от ефирните канали ( телевизия, радио) за рекламодателите, се засилва възможността потребителите да споделят един с друг проблеми и опит.

 

Потребителските обзори и оценки заемат днес важно място в планиране на покупки и конкурират с маркетинга по традиционни канали.

 

       Традиционния бизнес за осигуряване ръста на продажбите се насочва към нишкови сегменти "дълга опашка" на пазара, и там се сблъскват с  нишкови провайдери.
С намаляване на стойността на адаптацията, персонализацията, разпространението и достъпа до стоки, за контента и услугите се откриват труднодостъпни сегменти на пазара, които са били изключителна сфера за нишковите провайдери или не са съществували въобще.

 

Експлоатацията на тези сегменти от пазара се описват в икономическата литература като " дълга опашка", тъй като те са много и обхващат малък брой клиенти. Работата в тези сегменти съгласно традиционните бизнес модели е икономически неизгодно.

 

С използване на  Web 2.0 това става възможно.  Тази тенденция се нарича "от ръка в ръка" (peer-to-peer), и се реализира с помощта на използване на интернет - брокери  и посредници

 

       Новите приложения за крайните потребители трябва да се изкарват на пазара много по-бързо от преди, или за повишаване на адаптивността на организацията към новите условия, или за доставка на пазара на нови стоки и услуги.

В някои сегменти на пазара конкурентоспособния живот на определени стоки се е снижил до толкова, че става по-кратък от средния цикъл за разработка. Във връзка с това и по други причини организациите изследват възможността за разгръщане и използване на приложения от нов тип. 

 

Ползи от Web 2.0

       Откриване на експерти

Откриването на експерти повишава производитерността и успеха на организацията. Динамичните анкети и търсещи заявки към служителите могат да станат компонент на инфрастуктурата , който поощрява непланираното сътрудничиство и неформално взаимодействие като ефективно средство за решаване проблеми на бизнеса.

 

        Корпоративни блогове

 

Използват се за послания на ръководството, електронни списания и форуми за управление на знания.

 

Корпорациите Google и Facebook  се явяват пионери в тази практика, в рамките на собствените си организации.

 

Корпоративните блогове стават част от стандартен набор корпоративни средства за комуникация.

 

        Корпоративни Wiki портали

Wiki, както и блоговете, изпълняват ролята за сътрудничество и общуване.

 

Корпоративния wiki дава на експертите в предметните области прост инструмент за публикуване на техни обяснения по всеки въпрос.

Пример: Корпоративния wiki мож да съдържа речник на съкращения и термини използвани в органицзацията.

 

      Платформи за вътрешни съобщества

 

Платформите за вътрешни съобщения дават възможност на сътрудниците да създават виртуални форуми за обмен на мнения, знания, и опит в предметни области по интересуващи ги въпроси.

Често, формирани по този начин съобщества участват в обмен на неструктурирани идеи, оказващи сериозно влияние върху бизнес процесите.