Компютърни мрежи

© Христо Тужаров, 2008

 

ФОРМИРАНЕ НА БЛОКОВЕТЕ ДАННИ

 

[Home] [Асеневци] [Инфопедия] [За проекта] [За автора] [Карта на книгата] [Галерия] [Начало на книгата]

 

МРЕЖОВА АРХИТЕКТУРА

ПАКЕТНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА МРЕЖИТЕ 

ЕДИНИЦИ ПРЕДАВАНИ ДАННИ

СЪЗДАВАНЕ И ОБМЕН НА БЛОКОВЕ ДАННИ

ФОРМИРАНЕ НА БЛОКОВЕТЕ ДАННИ

ПАКЕТИ ДАННИ 

 

Порт

Осъществява изхода на информацията в транспортната мрежа. Всеки процес (програма) излиза в мрежата чрез своите портове, а броят на портовете е равен на броя на абонатите, с които програмата взаимодейства в даден момент.

 

Съобщение

Информацията от приложението, заедно със заглавието на процеса, който е породил тази информация. Съобщението през порта на породившия го процес постъпва в транспортната мрежа за предаването му на адресанта чрез протоколите от ниско ниво.

 

Блок

Съобщението се разбива на равни чести, наречени блокове. В заглавието на всеки блок се записва неговия номер и името на порта на получателя и порта на източника. Тази част от пакета може да има различни размери в зависимост от типа на мрежата. Блокът данни при повечето мрежи варира от 512 байта до 4 Кбайта.

 

Пакет

Образува се от блока и добавено заглавие на пакета. В заглавието на пакета се съдържа следната информация:

  • Адрес на подателя идентифициращ изпращащия компютър;

  • Адрес на получателя, идентифициращ приемания компютър;

  • Инструкции, указващи на мрежовите компоненти как да препредават данните по мрежата;

Кадър

Формата на пакета, използвана за предаването му на канално ниво.

 

Заглавие на кадъра

Информация за управление на канала за връзка, по който ще премине кадъра.

 

Край на кадъра

Зависи от комуникационния метод или протокол. Обикновено завършващата част съдържа компонент за корекция на грешки, наречен циклична проверка на контролна сума (cyclical redundancy check - CRC). Това са  допълнителни 16 бита информация, получени чрез математически обработка на данните  при подателя. Когато пакетът пристигне при получателя данните се обработват по същия закон за проверка верността на получената информация.  Ако приетите данни са грешни, се изпраща на предавателя искане за повторното им предаване.

 

Флаг

Служи за отделяне  на кадъра. В неговото начало и край се поставят флагове, например 8-битова последователност от вида 01111110. За да не се срещне вътре в кадъра подобна информация, която да се приеме за флаг се използва специална процедура, наречена “вмъкване на бит”. След всеки пет единици, се вмъква нула, която автоматически се изхвърля в приемника, заедно с флаговете.